Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

05 Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι έχει επαναπροκηρυχθεί μια θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου στο τμήμα μας για τη διδασκαλία των μαθημάτων "Μηχανικές και Θερμικής Ιδιότητες Υλικών" και "Ρευστοδυναμική" για το Εαρινό Εξάμηνο. Ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών είναι την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 23.59. Περισσότερες Πληροφορίες

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Υλικών για Περιβάλλον και Ενέργεια»

10 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 08-04-2022), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ', ως εξής: Μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ', του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο Μηχανική Υλικών για Περιβάλλον και Ενέργεια. Περισσότερες Πληροφορίες

Θέση διδάσκοντος Π.Δ. 407/1980

25 Ιανουαρίου 2022

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην αριθμ. 147η συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 472/18-11-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα/διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, κατόχων διδακτορικού διπλώματος ή επιστημόνων εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τη διδασκαλία του μαθήματος Μαθηματικά ΙΙ. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει την 04 Φεβρουαρίου 2022. Περισσότερες Πληροφορίες