Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

ΑΝΑΙΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

24 Ιανουαρίου 2024

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθμ. 7ης/23.1.2024 Συνέλευσης Τμήματος, ανακοινώνεται η επιλογή του κ. Φραγκίσκου Ξηρουχάκη του Μιχαήλ, για την κάλυψη της θέσης του εντεταλμένου διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πλήρη απασχόληση, για το Εαρινό Εξάμηνο του 2023-24 και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ανθρωπομηνών από 12.2.2024 έως 12.6.2024 στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Οικονομική Διάσταση των Υλικών» για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων στους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  1. Τίτλος μαθήματος ΕΤΥ-207 (ΣΘΕΤΕ 102) «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα»,
  2. Τίτλος μαθήματος ΕΤΥ-209 (ΣΘΕΤΕ 103) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Πρόσκληση σε νέους διδάκτορες για παροχή διδακτικού έργου

17 Ιανουαρίου 2024

Αφορά τα μαθήματα του ΤΕΤΥ για το εαρινό εξάμηνο 2023-24:
  1. ΕΤΥ 222 με τίτλο «Φασματοσκοπία» και ΕΤΥ 461 «Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών», η μία θέση και
  2. ΕΤΥ 445 με τίτλο «Ρευστοδυναμική» και ΕΤΥ 349 «Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών», η άλλη.

Δείτε την πρόσκληση.

Αξιολόγηση Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-24

21 Νοεμβρίου 2023

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Η Επιτροπή Αξιολόγησης σας καλεί να συμμετάσχετε ενεργά στην ηλεκτρονική εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, η οποία ξεκινά στις 20 Νοεμβρίου 2023 και ολοκληρώνεται την 1 Δεκεμβρίου 2023. Η υψηλή συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση αυξάνει τη βαρύτητα των αποτελεσμάτων και συντελεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος. Τόσο τα τυποποιημένα ερωτήματα όσο και το ελεύθερο κείμενο, όπου καλείται κάθε φοιτητής να πει ελεύθερα την άποψη του για το κάθε μάθημα και διδάσκοντα, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους διδάσκοντες και το τμήμα για την βελτίωση των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων θα γίνει μέσω κουπονιών, τα οποία θα δημιουργηθούν από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και θα φέρουν το QR code, το URL του ερωτηματολογίου και τον μοναδικό κωδικό (token) για την συμπλήρωση του κάθε ερωτηματολογίου. Ο διαμοιρασμός των κουπονιών, θα γίνει από την γραμματεία, στους/στις φοιτητές/τριες που είναι παρόντες/ούσες στην αίθουσα. Η αξιολόγηση θα γίνει επιτόπου, ως εκ τούτου θα πρέπει να έχετε μαζί σας κινητό τηλέφωνο smartphone, tablet ή laptop.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Η Επιτροπή Αξιολόγησης

One (1) Postdoctoral Researcher Position for Engineer/Biofabrication

15 Σεπτεμβρίου 2023

The research groups of “Regenerative Pharmacology” and “Biomaterials and Biodevices“ under the European Program HORIZON-EIC2022-PATHFINDEROPEN-01, entitled “Minimally-Invasive Soft-Robot-Assisted Deep-Brain Localized Therapeutics Delivery for Neurological Disorders - SoftReach” (Program Coordinator Prof. Ioannis Charalampopoulos) invites applications for one (1) motivated Special Research Assistant to assist with the biofabrication and optimization of implants that interact with robots and tissues.
Application submission: Interested applicants should submit their application electronically by September 25th 2023 @ 13:00 (Greece time).
See more information.

One (1) PhD Student Position for Neurobiology

15 Σεπτεμβρίου 2023

The research groups of “Regenerative Pharmacology” and “Biomaterials and Biodevices“ under the European Program HORIZON-EIC2022-PATHFINDEROPEN-01, entitled “Minimally-Invasive Soft-Robot-Assisted Deep-Brain Localized Therapeutics Delivery for Neurological Disorders - SoftReach” (Program Coordinator Prof. Ioannis Charalampopoulos) invites applications for one (1) motivated PhD student to assist with the design and fabrication of implants for minimally invasive robotic theurapeutic delivery in the brain.
Application submission: Interested applicants should submit their application electronically by September 25th 2023 @ 13:00 (Greece time).
See more information.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

05 Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι έχει επαναπροκηρυχθεί μια θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου στο τμήμα μας για τη διδασκαλία των μαθημάτων "Μηχανικές και Θερμικής Ιδιότητες Υλικών" και "Ρευστοδυναμική" για το Εαρινό Εξάμηνο. Ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών είναι την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 23.59. Περισσότερες Πληροφορίες

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Υλικών για Περιβάλλον και Ενέργεια»

10 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 08-04-2022), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ', ως εξής: Μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ', του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο Μηχανική Υλικών για Περιβάλλον και Ενέργεια. Περισσότερες Πληροφορίες

Θέση διδάσκοντος Π.Δ. 407/1980

25 Ιανουαρίου 2022

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην αριθμ. 147η συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 472/18-11-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα/διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, κατόχων διδακτορικού διπλώματος ή επιστημόνων εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τη διδασκαλία του μαθήματος Μαθηματικά ΙΙ. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει την 04 Φεβρουαρίου 2022. Περισσότερες Πληροφορίες