Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να καταταγούν, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία του τμήματος, από 1 έως 15 Νοεμβρίου έκαστου έτους.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Σχετικά Έγγραφα

Μετά από εξέταση των καταλόγων με τις ειδικότητες ΙΕΚ του ν.2009/1992 όπως αυτές ενημερώθηκαν σύμφωνα με το ν. 4186/2013, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν τμήματα των ΙΕΚ καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας τα οποία έχουν συνάφεια με το τμήμα μας.

Αίτηση

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση:

  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (για όσους δεν έχουν ακόμη ορκισθεί). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Εξεταστέα Ύλη

ΦΥΣΙΚΗ

Εισαγωγικές έννοιες – Διανύσματα – Κίνηση – Δυνάμεις – Συστήματα αναφοράς – Έργο, ενέργεια – Συστήματα υλικών σημείων – Ορμή, γωνιακή ορμή – Στερεό σώμα, αρμονική ταλάντωση, φθίνουσες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις – Κυμάνσεις, επαλληλία κυμάνσεων, κύματα στο χώρο-Μηχανικές ιδιότητες των σωμάτων – Ρευστά (ιδανικά και πραγματικά). Θερμότητα, θερμοκρασία – Κινητική θεωρία αερίων Θερμοδυναμικά συστήματα, Θερμοδυναμικά αξιώματα, ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρικό πεδίο και δυναμικό, πυκνωτές, διηλεκτρικά – Ηλεκτρικό ρεύμα – Μαγνητικό πεδίο, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Μαγνητικό πεδίο στην ύλη, Πυρήνες, Άτομα.

Βιβλιογραφία

R.A. Serway Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Physics for Scientists and Engineers (μετάφραση στα ελληνικά και έκδοση από Λ. Ρεσβάνη, 1990).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εισαγωγικές Έννοιες – Συναρτήσεις μιας μεταβλητής – Διαφορικός λογισμός – Ολοκληρωτικός Λογισμός – Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών: α) Ορισμοί, β) Διανυσματικές συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών, γ) Εφαρμογές μερικών παραγώγων και δ) Παράγωγος κατά διεύθυνση

Βιβλιογραφία

G.B. Thomas and R. L. Finney, Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία, Τόμοι Ι και ΙΙ (Addison-Wesley), μετάφραση Κ. Τσίγκανος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1992, Κεφάλαια 1-17.

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Περιοδικός πίνακας των στοιχείων, Περιοδικές ιδιότητες. Ταξινόμηση των στοιχείων και δομή των ατόμων. Ατομικά και Μοριακά Τροχιακά – Θεωρία του σθένους και δεσμών – Υβριδισμός. Μεσομέρεια. Ηλεκτροαρνητικότητα των στοιχείων. Ετεροπολικές ενώσεις. Δεσμός υδρογόνου. Δυνάμεις Van de Waals. Φασματοφωτομετρία ηλεκτρολυτών (οξέων, βάσεων, αλάτων) σε διαλύματα, PH, αμφολύτες, δείκτες, ρυθμιστικά διαλύματα, υδρόλυση αλάτων – Συμπλοκές ενώσεις – Στερεοχημεία των ενώσεων-Οξείδωση, αναγωγή, οξειδοαναγωγικά συστήματα-Κατάλυση.

Βιβλιογραφία

J.E. Brandy, General Chemistry: Principles and Structure, John Wiley and Sons, 1990.