Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Ομάδα Υπολογιστικής Υποστήριξης

Υπεύθυνος
Γιώργος Κοπιδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
e-mail:
kopidaki@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394218
Διαχειριστές συστημάτων
Σταμάτης Σταματιάδης
Ε.Δ.Ι.Π
e-mail:
stamatis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394284
Δημήτρης Στεφανάκης
Ε.Δ.Ι.Π
e-mail:
dimstef@materials.uoc.gr
τηλέφωνο:
2810394009

Κανονισμός λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών παρέχει στα μέλη του -διδάσκοντες, φοιτητές και προσωπικό – τη δυνατότητα χρήσης των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων του για να εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και άλλες ανάγκες τους στα πλαίσια της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δικαίωμα χρήσης λογαριασμού (user account) δίνεται στους φοιτητές με την πρώτη εγγραφή τους στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την αποφοίτηση τους. Το δικαίωμα χρήσης ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο με την ανανέωση της εγγραφής. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανανεώσει την εγγραφή του κάποιο εξάμηνο, χάνει προσωρινά το δικαίωμα πρόσβασης στο λογαριασμό του.

Δικαίωμα χρήσης αποκτούν επίσης φοιτητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης αν παρακολουθούν μάθημα που προσφέρεται από το Τμήμα μας, για το συγκεκριμένο εξάμηνο που διαρκεί το μάθημα και μόνο για τις ανάγκες του μαθήματος.

Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν ορισμένους βασικούς κανόνες προκειμένου να διατηρείται όσο το δυνατόν υψηλότερο το επίπεδο παροχής υπηρεσιών των συστημάτων αλλά και η καλή εικόνα του Τμήματος στα διεθνή δίκτυα με τα οποία είμαστε συνδεδεμένοι.

Κάθε λογαριασμός παρέχεται για να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες. Η χρήση πέραν των προβλεπομένων απαιτεί προηγούμενη έγκριση των τεχνικών υπευθύνων.

Στους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας σελίδας Web και η φιλοξενία της στον WWW server του Τμήματος, αρκεί να μην παραβιάζονται οι γενικοί κανόνες που ισχύουν και για τη χρήση των συστημάτων.

Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση του υλικού και λογισμικού που παρέχονται προς χρήση. Ο λογαριασμός είναι αυστηρά προσωπικός. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ασυμβίβαστη με το σκοπό του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Κρήτης ενέργεια που γίνεται με υπαιτιότητα του.

Ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Τμήματος και του Πανεπιστημίου ενέργεια θεωρείται:

 • Κάθε ενέργεια που παρενοχλεί άλλους χρήστες (εντός ή εκτός Πανεπιστημίου) όπως:
  • Η έλλειψη σεβασμού στον προσωπικό χαρακτήρα λογαριασμών άλλων χρηστών.
  • Η προσπάθεια παραβίασης άλλων λογαριασμών ή συστημάτων.
  • Η αποστολή μαζικών μηνυμάτων που παρενοχλούν άλλους χρήστες ή θίγουν δημόσια την προσωπικότητα και την υπόληψη ατόμων.
  • Η αλόγιστη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων.
 • Η μεταφορά, αντιγραφή, χρήση κάθε μορφής λογισμικού με άδεια χρήσης, χωρίς επίσημη άδεια (license).
 • Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Κάθε ενέργεια με άμεσο ή έμμεσο κερδοσκοπικό/εμπορικό/διαφημιστικό χαρακτήρα ή προσηλυτισμό.
 • Η παροχή πληροφοριών με ευαίσθητο χαρακτήρα προς τρίτους, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συστημάτων του Τμήματος.
 • Κάθε ενέργεια που αποτελεί παράβαση της ισχύουσας εθνικής ή διεθνούς νομοθεσίας.

Τέλος οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τις κατά καιρούς υποδείξεις των τεχνικών υπευθύνων που δίνονται συμπληρωματικά είτε διευκρινιστικά στον παρόντα κανονισμό μέσω email ή και προφορικά. Παρόμοιες υποδείξεις ενδέχεται να δίνονται επίσης για να αντιμετωπιστούν επιμέρους ανάγκες και προβλήματα.

Σε περίπτωση παραβίασης όρων του παρόντος κανονισμού οι υπεύθυνοι διαχείρισης λειτουργίας των συστημάτων δύνανται να διακόψουν άμεσα την δυνατότητα πρόσβασης στα συστήματα. Παρατεταμένη διακοπή πρόσβασης είναι δυνατόν να αποφασισθεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος η οποία έχει την αρμοδιότητα και για μόνιμη αφαίρεση του δικαιώματος.

Κανονισμός λειτουργίας αίθουσας υπολογιστών

Η Αίθουσα Υπολογιστών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) διαθέτει προσωπικούς υπολογιστές, εφοδιασμένους με λειτουργικά συστήματα, κατάλληλες εφαρμογές λογισμικού και συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. Βρίσκεται στο κτήριο Μαθηματικού, απέναντι από τη Γραμματεία του ΤΕΤΥ.

Η υποδομή παρέχεται με τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος στη χρήση προσωπικών υπολογιστικών συστημάτων και των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.
 • Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Τμήματος στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 • Η αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου και η εξάσκηση στη χρήση προγραμμάτων για την εκπόνηση διαφόρων φοιτητικών εργασιών.

Διαχείριση και Υποστήριξη

Η εύρυθμη λειτουργία και η γενικότερη ανάπτυξη και αξιοποίηση της υποδομής της Αίθουσας Υπολογιστών εποπτεύεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, ένα μέλος ΔΕΠ και τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της Αίθουσας (Systems Administrator – Διαχειριστή), που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Αίθουσας Υπολογιστών έχει τη συνολική ευθύνη λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης, επίβλεψης, προστασίας, ασφάλειας και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού της Αίθουσας, καθώς και την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων. Επίσης είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη λειτουργική διασύνδεση της Αίθουσας με το ευρύτερο δίκτυο του Ιδρύματος. Στο έργο αυτό είναι δυνατόν να επικουρείται από Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης με ειδικά προσόντα ή από φοιτητές, μεταπτυχιακούς ή προπτυχιακούς. Σε αυτούς ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης.

Η τριμελής επιτροπή είναι αρμόδια για να εισηγηθεί στη Συνέλευση του ΤΕΤΥ τυχόν τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό.

Κανόνες Λειτουργίας

Η Αίθουσα Υπολογιστών είναι διαθέσιμη σύμφωνα με εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο συντάσσεται στην αρχή κάθε εξαμήνου και το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Τμήματος. Απόλυτη προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των υπολογιστικών μαθημάτων. Τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες και ώρες, η αίθουσα διατίθεται προς χρήση των φοιτητών του ΤΕΤΥ και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, για σκοπούς σχετικούς με τη διδασκαλία μαθημάτων ή για τη διεκπεραίωση εργασιών των μαθημάτων τους.

Ασυμβίβαστη με τους σκοπούς της υποδομής της αίθουσας θεωρείται κάθε ενέργεια που παρενοχλεί άλλους χρήστες (εντός ή εκτός Πανεπιστημίου) ή παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά δεν επιτρέπεται

 • Η έλλειψη σεβασμού στον προσωπικό χαρακτήρα λογαριασμών άλλων χρηστών.
 • Η προσπάθεια παραβίασης άλλων λογαριασμών ή συστημάτων.
 • Η αποστολή μαζικών μηνυμάτων που παρενοχλούν άλλους χρήστες ή θίγουν δημόσια την προσωπικότητα και την υπόληψη ατόμων.
 • Η αλόγιστη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων.
 • Η μεταφορά, αντιγραφή, χρήση κάθε μορφής λογισμικού με άδεια χρήσης, χωρίς επίσημη άδεια (license).
 • Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Κάθε ενέργεια με άμεσο ή έμμεσο κερδοσκοπικό/εμπορικό/διαφημιστικό χαρακτήρα ή προσηλυτισμό.
 • Η παροχή πληροφοριών με ευαίσθητο χαρακτήρα προς τρίτους, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συστημάτων του Τμήματος.
 • Κάθε ενέργεια που αποτελεί παράβαση της ισχύουσας εθνικής ή διεθνούς νομοθεσίας.

Για την αποδοτικότερη αξιοποίηση της Αίθουσας Υπολογιστών αλλά και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της, στο χώρο της Αίθουσας δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η κατανάλωση ποτών και φαγητών, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που διαταράσσει την ήσυχη και εύρυθμη λειτουργία της Αίθουσας. Οι χρήστες της Αίθουσας πρέπει να αποφεύγουν κάθε είδους ενέργειες που εμποδίζουν την εργασία άλλων ατόμων ή που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της.

Όταν τακτικές ή έκτακτες ανάγκες συντήρησης το επιβάλλουν, μπορεί να επιβληθεί μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της Αίθουσας Υπολογιστών, για όσο χρόνο απαιτείται. Έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθήματα, εξετάσεις κλπ.) μπορούν επίσης να αποτελέσουν λόγο αναστολής της γενικής χρήσης της Αίθουσας. Σχετική ειδοποίηση/ενημέρωση αναρτάται στην είσοδο της αίθουσας.

Όλοι οι χρήστες της Αίθουσας Υπολογιστών υποχρεούνται να είναι ενήμεροι, να αποδέχονται ανεπιφύλακτα και να τηρούν σχολαστικά τους όρους λειτουργίας της, σεβόμενοι πάντοτε τους άλλους χρήστες και την εν γένει υποδομή της Αίθουσας. Τυχόν απορίες και προτάσεις για τους όρους λειτουργίας της Αίθουσας Υπολογιστών διευκρινίζονται και συζητούνται με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της Αίθουσας. Η ανεύθυνη, επιζήμια ή επικίνδυνη για τον εξοπλισμό και το λογισμικό της Αίθουσας Υπολογιστών συμπεριφορά, καθώς και η μη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας της Αίθουσας, δίνει στην Τριμελή Επιτροπή Λειτουργίας το δικαίωμα προσωρινής διακοπής της πρόσβασης και μπορεί να συνεπάγεται ακόμη και την απαγόρευση μελλοντικής χρήσης της Αίθουσας με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος.

Εξοπλισμός

Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με σαράντα (40) υπολογιστές σε ισάριθμες θέσεις εργασίας. Οι τωρινές προδιαγραφές τους είναι:

CPU: Intel Core i3
RAM: 8GB
Σκληρός Δίσκος λειτουργικού: 250GB
Οθόνη: 22” LCD
Λειτουργικά Συστήματα: Microsoft Windows 10, Debian Linux 10.0

Χρήση

Δεν επιτρέπεται στους χρήστες της αίθουσας, για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο, η επέμβαση ή αλλαγή στο BIOS, στα λειτουργικά συστήματα, στις εγκατεστημένες εφαρμογές και στη συνδεσμολογία των υπολογιστών.

Δημιουργία ή αποθήκευση αρχείων, σχετικών με τους σκοπούς χρήσης των υπολογιστών, από τους χρήστες επιτρέπεται μόνο στις ατομικές περιοχές (accounts) του λειτουργικού συστήματος LINUX. Το μέγιστο συνολικό μέγεθος των αρχείων καθορίζεται από τις τεχνικές δυνατότητες του εξοπλισμού του Τμήματος. Διατηρούνται αντίγραφα αυτών των αρχείων για εύλογο χρονικό διάστημα. Αρχεία που δεν έχουν σχέση με τις εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών μπορούν να διαγραφούν από το διαχειριστή χωρίς προειδοποίηση.

Στο λειτουργικό σύστημα Windows, κάθε αρχείο που δημιουργούν ή αποθηκεύουν οι χρήστες θα πρέπει να αντιγράφεται σε αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης ή με άλλο τρόπο (π.χ. email) να ανακτάται από τους χρήστες. Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του υπολογιστή, τα αρχεία των χρηστών μπορεί να διαγραφούν. Η μέριμνα για την ασφάλεια των αρχείων αυτών ανήκει αποκλειστικά στους χρήστες,

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δυσλειτουργίας του εξοπλισμού πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Αίθουσας που έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για περαιτέρω ενέργειες.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών προσφέρει υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαιδευσης στους φοιτητές του η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απομακρυσμένη διδασκαλία μαθημάτων με ασύγχρονο τρόπο (εκπαιδευτικό υλικό, video, παρουσίαση κτλ), βασισμένη στο open source λογισμικό open eclass.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση https://teleclass.materials.uoc.gr. Για τη χρήση του προτείνουμε να χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox  ή Google Chrome.

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS). Οι διδάσκοντες του τμήματος μπορούν να αναρτούν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων τους και να το προσφέρουν ελεγχόμενα στους φοιτητές τους.

Μερικές από τις δυνατότητες της πλατφόρμας είναι οι παρακάτω:

 • Δημιουργία & Διαχείριση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων: διακριτοί τρόποι πρόσβασης μαθημάτων, διακριτές μορφές μαθημάτων, αντίγραφα ασφαλείας, διακριτοί ρόλοι χρηστών
 • Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου: Έγγραφα, Πολυμέσα, Ιστολόγιο, Γλωσσάρι, Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Τοίχος (wall), Σύνδεσμοι, Γραμμή Μάθησης
 • Εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας & συνεργασίας: Ανακοινώσεις, Ημερολόγιο, Μηνύματα, Ειδοποιήσεις, Συζητήσεις, Τηλεσυνεργασία, Ομάδες, Wiki, Κουβεντούλα
 • Εργαλεία αξιολόγησης & ανατροφοδότησης: Ασκήσεις, Εργασίες, Ερωτηματολόγια, Βαθμολόγιο, Παρουσιολόγιο, Στατιστικά
Βοηθητικά κείμενα – videos:

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε βοήθεια από το προσωπικό της υπολογιστικής ομάδας του τμήματος.

Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεδιδασκαλίας – Τηλεδιάσκεψης

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών προσφέρει υπηρεσία σύγχρονης τηλεδιδασκαλίας – τηλεδιάσκεψης στα μέλη ΔΕΠ η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απομακρυσμένη διδασκαλία μαθημάτων με σύγχρονο τρόπο (audio, video, παρουσίαση κτλ) καθώς επίσης και για τηλεδιασκέψεις μεταξύ των μελών του τμήματος ή/και εξωτερικών συνεργατών, του βασισμένη στο open source λογισμικό BigBlueButton.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση https://virtconf.materials.uoc.gr. Για τη χρήση του προτείνουμε να χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox ή Google Chrome.

Τηλεδιασκέψεις μπορούν να δημιουργηθούν μόνο από το προσωπικό του τμήματος. Οι χρήστες μπορούν να συνδέονται χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό που τους έχει δοθεί από το τμήμα.

Μερικές από τις δυνατότητες του συστήματος είναι οι παρακάτω:

 • αποστολή link (με ή χωρίς κωδικό) για την πρόσβαση των συμμετεχόντων (π.χ φοιτητών) με e-mail,
 • χρήση ήχου/μικροφώνου
 • χρήση κάμερας (πχ από το laptop του διδάσκοντα)
 • προβολή παρουσίασης (pdf)
 • download της παρουσίασης από τους συμμετέχοντες
 • διαμοιρασμός οθόνης (share screen)
 • άμεση γραπτή συνομιλία (live chat)
 • χρήση πίνακα (whiteboard)
 • καταγραφή της τηλεδιάσκεψης και προβολής σε 2ο χρόνο, είτε δημόσια είτε με κωδικό πρόσβασης
 • ψηφοφορίες (polls)
Βοηθητικές παρουσιάσεις (videos) – κείμενα:

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε βοήθεια από το προσωπικό της υπολογιστικής ομάδας του τμήματος.

Υπηρεσία VPN

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών προσφέρει την υπηρεσία VPN μέσω της κεντρικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προς όλους τους χρήστες του ΠΚ με την οποία οι πιστοποιημένοι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα διάφορα περιοδικά και βιβλιοθήκες για τα οποία απαιτείται πρόσβαση μέσω του Π.Κ. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του τμήματος.

Πρόσβαση στην υπηρεσία VPN του Πανεπιστημίου Κρήτης

Υπηρεσία διαμοιρασμού αρχείων (TETYBox)

Το υπολογιστικό κέντρο του ΤΕΤΥ παρέχει τη δυνατότητα στο μόνιμο προσωπικό του τμήματος να αποθηκεύει και να διαμοιράζει τα αρχεία του, τα οποία θα είναι διαθέσιμα on web, στον προσωπικό υπολογιστή και στο κινητό τους τηλέφωνο on line μέσω της υπηρεσίας TETYBox, που βασίζεται στην εφαρμογή Nextcloud.

Η πρόσβαση γίνεται με χρήση του προσωπικού ονόματος χρήστη και κωδικού που έχει δοθεί από το τμήμα.

Τα αρχεία αποθηκεύονται σε server του τμήματος, ενώ ο χώρος για κάθε χρήστη ορίζεται στα 30 GB.

Οδηγίες για τη λήψη των σχετικών εφαρμογών για προσωπικούς ΗΥ ή για κινητά τηλέφωνα υπάρχουν στην σχετική ιστοσελίδα του Nextcloud.

Μπορείτε να συγχρονίσετε τις Επαφές και το Ημερολόγιο του TETYBox με το κινητό σας ή με το Thunderbird ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες. Για το Outlook ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Στεφανάκη.

Pithos+

Η διαδικτυακή υπηρεσία Pithos+ του ΕΔΕΤ προσφέρει εικονικό αποθηκευτικό χώρο, προσβάσιμο από παντού, πάντοτε, με ασφάλεια. Η χρήση της είναι δωρεάν για τα μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Υπηρεσία eduroam

Οι χρήστες μπορούν να συνδέονται σε ασύρματα δίκτυα eduroam σε οποιοδήποτε ίδρυμα παγκόσμια προσφέρει την υπηρεσία αυτή χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη το λογαριασμό email και ως κωδικό το password τα οποία τους έχουν δοθεί από το τμήμα.

Προσωπική ιστοσελίδα

Επιπρόσθετα, οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν την προσωπική τους ιστοσελίδα (στατική ή δυναμική). Ο σύνδεσμος για την ιστοσελίδα τους θα είναι της μορφής “http://www.materials.uoc.gr/~<όνομα_χρήστη>/”, όπου <όνομα_χρήστη> είναι το username του χρήστη. Η σελίδα αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή για ερευνητικούς σκοπούς. Για περισσότερες οδηγίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Στεφανάκη.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

Το υπολογιστικό κέντρο παρέχει λογαριασμούς email της μορφής @materials.uoc.gr (μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί φοιτητές και διοικητικό προσωπικό) και @edu.materials.uoc.gr (προπτυχιακοί φοιτητές), προσβάσιμους μέσω IMAP και μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του τμήματος.

Προτείνεται η χρήση εφαρμογής email client όπως ο Mozilla Thunderbird. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις του email client είναι

Incoming server

Server type
IMAP – POP3
Server name
mail.materials.uoc.gr
User Name
xxxxxxxx
Security
SSL (IMAP port 993)
Log on using…
clear text authentication

Outgoing server

Server type
SMTP
Server name
mail.materials.uoc.gr
Authentication
Normal Password
Security
STARTLS (port 587)
User Name
xxxxxxxx

Software

Το Υπολογιστικό Κέντρο της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών υποστηρίζει διάφορες κατηγορίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δείτε για λεπτομέρειες εδώ.

Office 365

Είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Office 365, που παρέχεται δωρεάν από την Microsoft με την συνεργασία του ΕΔΕΤ. Για την χρήση της υπηρεσίας πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.