Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν4957/2022.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Τέλη φοίτησης: Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα προσφέρονται δωρεάν.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση συμπληρώνεται σε σειρά εντύπων που διατίθενται από την Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και από την ιστοσελίδα του Τμήματος. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση είναι:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση που θα περιέχει
  1. Τον προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής,
  2. Σύντομη περίληψη του αντικείμενου που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή,
  3. Την γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής (Ελληνική ή Αγγλική),
  4. Τον προτεινόμενο επιβλέποντα και δύο μελών της διδακτορικής διατριβής των οποίων το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών.
 4. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
 6. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποστέλλονται απ’ ευθείας από τους συντάκτες ηλεκτρονικά στο Τμήμα. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί ταυτόχρονα άλλη Διδακτορική Διατριβή σε Ελληνικό η ξένο Πανεπιστήμιο.
 8. Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους.

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο ΠΔΣ είναι η προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων των πτυχίων ή πιστοποιητικά αναγνώρισης σπουδών και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών.

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων, συστατικών, και σχετικών εγγράφων γίνεται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: postgradteam@materials.uoc.gr.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν απευθείας από τον συντάκτη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Προθεσμίες υποβολής

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες περίοδοι υποβολής. Οι ενδιαφερόμενοι αφού θα έρθουν σε απευθείας επαφή και συνεννόηση με τον προτεινόμενο Επιβλέποντα και στην συνέχεια με τα άλλα μέλη της προτεινόμενης τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, μπορούν να προχωρήσουν με την αίτηση τους στο Τμήμα.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της επιτροπής και τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου.

Παροχή ίσων ευκαιριών

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Το Τμήμα φροντίζει για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εισαγωγή και ολοκλήρωση των σπουδών διδακτορικού διπλώματος χωρίς διακρίσεις βάσει φύλου, χρώματος, εθνικότητας, θρησκείας, ή προσωπικής κατάστασης, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.