Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει στους φοιτητές του την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη θεματική περιοχή της σχεδιασμού, ανάπτυξης και χαρακτηρισμού υλικών.

Στα πλαίσια του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές του τμήματος έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία π.χ. σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, χαρακτηρισμού, σχεδιασμού και ανάπτυξης υλικών.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση στο ΤΕΤΥ αφορά την εκπαίδευση σε μια συγκεκριμένη παραγωγική, ερευνητική διαδικασία που λαμβάνει χώρα εκτός Τμήματος σε φορείς που έχουν σχέση με την ευρύτερη θεματική περιοχή του σχεδιασμού, ανάπτυξης και χαρακτηρισμού υλικών. Η Πρακτική Άσκηση αφορά κυρίως φοιτητές που έχουν περάσει το μέσο της τυπικής διάρκειας των σπουδών τους και ενδιαφέρονται να πάρουν μια γεύση από την παραγωγική διαδικασία.

Φοιτητές του ΤΕΤΥ συνήθως μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε:

 • Τμήματα ποιοτικού ελέγχου σε βιομηχανίες (π.χ. Συσκευασίας τροφίμων, Κατασκευής υλικών όπως πλαστικά, αλουμίνιο κτλ.)
 • Ερευνητικά εργαστήρια (π.χ. ΙΤΕ, Γενικό Χημείο κτλ.)

Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε δραστηριότητες όπως π.χ. γραμματειακή υποστήριξη, δημόσιες σχέσεις, πωλήσεις κ.τ.λ.

Η Πρακτική άσκηση διαρκεί 2 μήνες και πραγματοποιείται οποιαδήποτε χρονική περίοδο του έτους.

Αυτή την περίοδο η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας· έτσι προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση, ασφαλιστική κάλυψη (ατυχήματος).

Δείτε τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης.

Επιλογή φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, προϋπόθεση για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης από ένα φοιτητή είναι να έχει ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο φοίτησής του.

Κάθε χρόνο διατίθενται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης περιορισμένος αριθμός θέσεων Πρακτικής. Στην περίπτωση που η ζήτηση των φοιτητών για Πρακτική άσκηση είναι μεγαλύτερη του διαθέσιμου αριθμού θέσεων, ακολουθείται για την επιλογή των φοιτητών η διαδικασία που έχει εγκριθεί από την 126η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Σύμφωνα με αυτήν, η επιλογή γίνεται με μοναδικό κριτήριο το δείκτη προόδου των φοιτητών. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του τμήματος λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα θέματα προσωπικών δεδομένων. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων και ο χρόνος άσκησης των ενστάσεων είναι έως και 5 μέρες μετά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από την επιτροπή ενστάσεων που θα απαρτίζεται από τους Αρματά Γεράσιμο, Κοπιδάκη Γεώργιο και Παπάζογλου Δημήτριο.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση της 126ης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, που αφορά την Πρακτική Άσκηση.

Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης

Η έννοια της Θεσμοθέτησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:

1. Μάθημα – πιστωτικές μονάδες – βαθμολογία,

2. Κωδικός μαθήματος – διδάσκων,

3. Εξάμηνο,

4. Διάρκεια,

5. Περίοδος πραγματοποίησης,

6. Κριτήρια επιλογής,

7. Εποπτεία,

8. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης και

9. Οδηγός Σπουδών

Δείτε αναλυτικά την πρόταση της Επιτροπής για την Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης, που ορίστηκε στην 4η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της χώρας (Θεσσαλονίκη 15/2/2013), αποτελούμενη από τους Ιδρυματικά Υπευθύνους Γραφείων Πρακτικής Άσκησης.

Διαδικασία πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

Αναζήτηση φορέα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης

Για την αναζήτηση/αρχική επιλογή του φορέα μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω διαδικασίες:

 1. Αν δεν έχετε ήδη υπόψη σας κάποιο φορέα επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης για να σας ενημερώσει για διαθέσιμες θέσεις.
 2. Συνδέεστε με το on-line σύστημα ΑΤΛΑΣ ως προπτυχιακός φοιτητής και αναζητάτε πιθανούς φορείς.
 3. Έχετε ήδη μια προσωπική επαφή με τον υπεύθυνο του φορέα.
  (Για να εξασφαλίσετε ότι η πρακτική σας άσκηση θα εγκριθεί χωρίς καθυστερήσεις, θα πρέπει να ενημερώσετε τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης για την πρόθεσή σας έτσι ώστε να εγκρίνει κατ’ αρχάς το θέμα και τον φορέα).

Για την ενημέρωση του φορέα για το πλαίσιο λειτουργίας της Πρακτικής άσκησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενημερωτική φόρμα.

Οριστική επιλογή φορέα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης

Για την οριστική επιλογή του φορέα πρακτικής άσκησης θα πρέπει να ακολουθήσετε βήμα-βήμα όλες τις παρακάτω διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική απόφαση έγκρισης λαμβάνεται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης:

 1. Ο φορέας, αν δεν το έχει ήδη κάνει, θα πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ όπου και θα περιγράφει την προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης.
  Προσοχή: Η πρακτική άσκηση διαρκεί 2 μήνες και μπορεί να έχει έναρξη την 1η ή την 15η κάθε μήνα.
 2. Ενημερώνετε ηλεκτρονικά (email) τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης για την πρακτική που σας ενδιαφέρει. (Προσοχή, στο email σας θα πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό μητρώου σας και τον κωδικό της θέσης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ)
 3. Ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης εγκρίνει την προτεινόμενη πρακτική άσκηση και την αντιστοιχεί σε εσάς στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. (Μπορείτε να ελέγξετε την αντιστοίχηση συνδεόμενοι στο σύστημα).
 4. Εφόσον η πρακτική σας άσκηση έχει εγκριθεί (έχει γίνει η αντιστοίχηση σε εσάς στο σύστημα ΑΤΛΑΣ), θα πρέπει άμεσα να παραδώσετε είτε μέσω email (με σκαναρισμένο pdf) είτε χειρόγραφα τα παρακάτω έγγραφα
  1. Συμπληρωμένη την Καρτέλα φοιτητή στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης.
   Προσοχή:
   • Αν δεν έχετε εργαστεί ξανά αφήνετε κενό το πεδίο που αφορά τον αριθμό Α.Μ.Ι. (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ). (Σε αυτή την περίπτωση η έγγραφή σας στο ΙΚΑ θα γίνει αργότερα με την διαδικασία που περιγράφεται στο βήμα ).
   • Σε περίπτωση που έχετε εργαστεί ξανά και έχετε προσωπικό αριθμό ΑΜΙ, επισυνάπτετε και ένα σκαναρισμένο αντίγραφο της βεβαίωσης απογραφής.
  2. Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας ή εκτύπωση WINBANK όπου φαίνεται το όνομα του δικαιούχου και ο Λογαριασμός.
 5. Παραλαμβάνετε από τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης τα σχετικά συμβόλαια.
 6. Δήλωση της Πρακτικής Άσκησης στην Γραμματεία του Τμήματος.
  (Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται για τις δηλώσεις μαθημάτων.)

Πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης

Για την ομαλή διεξαγωγή της πρακτικής σας άσκησης θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Σε περίπτωση που δεν έχετε εργαστεί ξανά, θα χρειαστεί να εγγραφείτε στο ΙΚΑ χρησιμοποιώντας τη βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, που την παραλαμβάνετε από τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης, αφού εκδοθεί από τον ΕΛΚΕ (~15 ημέρες μετά την οριστική επιλογή φορέα), καθώς και τα συγκεκριμένα έγγραφα.
  Μετά την εγγραφή σας, στέλνετε αμέσως στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης ένα σκαναρισμένο αντίγραφο της βεβαίωσης απογραφής.
 2. Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης καλό θα είναι να τηρείτε τα ακόλουθα:
  1. Αρχείο που να περιγράφει τις δραστηριότητές σας σε τουλάχιστον εβδομαδιαία βάση
  2. Φωτογραφικό αρχείο (με την άδεια του φορέα) με τις βασικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχετε/εκπαιδεύεστε.
  3. Τακτική ενημέρωση του υπεύθυνου πρακτικής άσκησης σχετικά με την πρόοδο σας και τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται.
   Προσοχή: Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος που δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε την εκτέλεση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης έτσι ώστε να προχωρήσει στην ακύρωσή της!

Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής σας άσκησης και λήψη της σχετικής αποζημίωσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα:

 1. Ο επιβλέπων που έχει οριστεί από τον φορέα θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει υπογραμμένο το Δελτίο αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο, εκτός από την ατομική σας αξιολόγηση, βεβαιώνει και την επιτυχή της πραγματοποίηση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
 2. Εντός 20 ημερών μετά την λήξη της θα πρέπει να παραδώσετε σε ηλεκτρονική μορφή μια σύντομη αναφορά (<20 σελ.) που αφορά το συνολικό έργο σας κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.Προσοχή: Η γραπτή αναφορά σας πρέπει να έχει εγκριθεί από τον επιβλέποντα του φορέα πριν την παραδώσετε.
 3. Σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παράδοση των παραπάνω (Δελτίο αξιολόγησης, αναφορά) θα κληθείτε από τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης να παρουσιάσετε και προφορικά την εργασία σας. (Διάρκεια παρουσίασης: ~ 30 λεπτά).Η τελική βαθμολογία της πρακτικής άσκησης θα προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
  1. Αξιολόγηση του υπεύθυνου του φορέα
  2. Βαθμολόγηση γραπτής εργασίας
  3. Βαθμολόγηση της προφορικής παρουσίασης της εργασίας
  4. Βαθμολόγηση του επίπεδου κατανόησης του αντικειμένου της πρακτικής εργασίας

  Σημαντικό ρόλο σε μια επιτυχή πρακτική άσκηση παίζουν οι τυχόν πρωτοβουλίες του ασκουμένου και ο επαγγελματισμός που θα επιδείξει κατά την εκπόνηση της άσκησης. Αντίθετα, αρνητικό ρόλο παίζει η έλλειψη πρωτοβουλίας και η μηχανιστική αντιμετώπιση των μεθόδων/ διαδικασιών στις οποίες εκπαιδεύεται.

  Μετά το πέρας της προφορικής εξέτασης ο υπεύθυνος της Πρακτικής συμπληρώνει το Δελτίο αξιολόγησης ακαδημαϊκού επόπτη.

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης.

Απαραίτητα έγγραφα

Δήλωση ενδιαφέροντος για Πρακτική
Αίτηση Πρακτικής Άσκησης: Συμπληρώνεται από τον φοιτητή που ενδιαφέρεται να κάνει Πρακτική Άσκηση και κατατίθεται στη Γραμματεία για αριθμό πρωτοκόλλου. Η Αίτηση κατατίθεται μέσα στο χρονικό διάστημα που γνωστοποιείται κάθε έτος από σχετική ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης.
Μετά την επιλογή του φοιτητή για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης
Αναλυτικές οδηγίες για τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρώσουν οι φοιτητές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης υπάρχουν σε αυτό το αρχείο. Όλα τα απαιτούμενα έντυπα που περιγράφονται στις οδηγίες μπορούν να αναζητηθούν από την αντίστοιχη σελίδα με τα έντυπα του κεντρικού ιστότοπου Πρακτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Μετά το τέλος της Πρακτικής
Αναφορά Πρακτικής Άσκησης. Συμπληρώνεται από τον φοιτητή και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Υπεύθυνο της Πρακτικής το αργότερο 20 μέρες μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής.
Παραίτηση από το δικαίωμα για Πρακτική
Παραίτηση Πρακτικής: Συμπληρώνεται από τον φοιτητή και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος στην περίπτωση που ο φοιτητής παρόλο που έχει επιλεγεί για Πρακτική Άσκηση δεν επιθυμεί τελικά να την πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο Ακαδημαϊκό έτος.

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Μανώλης Τυλλιανάκης
Email: praktiki@materials.uoc.gr
Γραφείο Ενημέρωσης για Πρακτική: Β-223 Κτιρίου Υπολογιστών
Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 8:30 – 11:00
Τηλ.: 2810 394287
Fax : 2810 394273 (υπόψη: κ. Μανώλη Τυλλιανάκη)

Ανακοινώσεις

 • 15/10/2018: Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Α2 του κτηρίου Υπολογιστών συνάντηση ενημέρωση Πρακτικής για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική. Στη συνάντηση θα συζητηθεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής προκειμένου να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση. Η παρουσία όσων φοιτητών ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική στο παρόν ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι απαραίτητη.
 • 29/10/2018: Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη σχετική Αίτηση στο χρονικό διάστημα Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 έως και Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018. Οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής για το Τμήμα Υλικών είναι 23 (είκοσι τέσσερις) για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, οι θέσεις θα διατεθούν κατά προτεραιότητα με κριτήριο τον δείκτη προόδου των φοιτητών. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.
 • 19/11/2018: Η κατάταξη των φοιτητών που έκαναν αίτηση για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης φαίνονται στον Πίνακα κατατάξης. Υπενθυμίζεται ότι οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής είναι για το παρόν ακαδημαϊκό έτος είναι 23. Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ένσταση επί των αποτελεσμάτων μέχρι και29 Νοεμβρίου. Οι φοιτητές που πρόκειται να κάνουν Πρακτική Άσκηση θα πρέπει μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου να έχουν ενημερώσει τον υπεύθυνο για το φορέα που θα κάνουν Πρακτική Άσκηση. Σε διαφορετική περίπτωση χάνουν το δικαίωμα Πρακτικής και αυτό μεταφέρεται στους επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας σύμεφωνα με αυτήν του παραπάνω Πίνακα.
 • 13/12/2018: Οριστική σειρά κατάταξης φοιτητών μετά και το πέρας της χρονικής διάρκειας ενστάσεων των φοιτητών επί της αρχικής σειράς κατάταξης.
 • 15/12/2018: Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης το παρόν Ακαδημαϊκό έτος, θα πρέπει το αργότερο μέχρι 10 Ιανουαρίου να στείλουν στον Υπεύθυνο Πρακτικής συμπληρωμένη την καρτέλα φοιτητή και να τον έχουν ενημερώσει σε ποιον φορέα έχουν κανονίσει να κάνουν Πρακτική Άσκηση καθώς και το χρονικό διάστημα αυτής. Η επιλογή του φορέα εμπίπτει στους περιορισμούς που συζητήθηκαν στη συνάντηση – ενημέρωση Πρακτικής.
 • 3/1/2019: Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για Πρακτική Άσκηση έχουν προθεσμία μέχρι τις 10 Ιανουαρίου να ενημερώσουν τον Υπεύθυνο για τον φορέα που θα κάνουν Πρακτική Άσκηση και να του στείλουν την καρτέλα φοιτητή. Όσοι φοιτητές δεν προλάβουν την παραπάνω προθεσμία χάνουν την προτεραιότητα που έχουν για να κάνουν Πρακτική Άσκηση. Οι αδιάθετες θέσεις Πρακτικής θα αντιστοιχηθούν σε όσους φοιτητές βρουν φορέα Πρακτικής, ακολουθώντας την οριστική σειρά κατάταξης, ανεξάρτητα αν ήταν στην αρχική επιλογή ή όχι.
 • 27/09/2019: Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Α2 του κτηρίου Υπολογιστών συνάντηση ενημέρωση Πρακτικής για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική (δείτε σχετική ανακοίνωση). Στη συνάντηση θα συζητηθεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής προκειμένου να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση. Η παρουσία όσων φοιτητών ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική στο παρόν ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι απαραίτητη.
 • 7/10/2019: Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη σχετική Αίτηση στο χρονικό διάστημα Δευτέρα 7 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. Οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής για το Τμήμα Υλικών είναι 24 (είκοσι τέσσερις) για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, οι θέσεις θα διατεθούν κατά προτεραιότητα με κριτήριο τον δείκτη προόδου των φοιτητών. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση
 • 29/10/2019: Σειρά κατάταξης φοιτητών που εκδήλωσαν επιθυμία να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές έχουν περιθώριο να καταθέσουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων μέχρι και την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019
 • 8/11/2019: Οριστική σειρά κατάταξης φοιτητών μετά και το πέρας της χρονικής διάρκειας ενστάσεων των φοιτητών επί της αρχικής σειράς κατάταξης.
 • 12/11/2019: Όσοι φοιτητές προγραμματίζουν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση τον Φεβρουάριο 2020 θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο Πρακτικής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου.
 • 6/12/2019: Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Α2 του κτηρίου Υπολογιστών συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση. Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει αίτηση για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον Ακαδημαικό έτος θα πρέπει να έρθουν σε αυτήν την συνάντηση. Απευθύνεται τόσο σε αυτούς που έχουν επιλεγεί όσο και σε αυτούς που είναι επιλαχόντες.
 • Πίνακας φορέων στους οποίους έχουν πραγματοποίησει Πρακτική Άσκηση στοι παρελθόν οι φοιτητές του Τμήματος Υλικών. Τα περιεχόμενα του Πίνακα θα ανανεώνονται διαρκώς.
 • Θέση Πρακτικής σε εργοστάσιο υποσυσκευασίας φυτοφαρμάκων στην περιοχή της Βοιωτίας.
 • 01/10/2020: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη-ενημέρωση Πρακτικής για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική (δείτε σχετική ανακοίνωση) ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο. Στην τηλεδιάσκεψη θα συζητηθεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής προκειμένου να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση. Η παρουσία όσων φοιτητών ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική στο παρόν ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι απαραίτητη.
 • 9/10/2020: Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη σχετική Αίτηση στο χρονικό διάστημα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή _23 Οκτωβρίου 2020 1:00μμ στη Γραμματεία. Οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής για το Τμήμα Υλικών είναι 24 (είκοσι τέσσερις) για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, οι θέσεις θα διατεθούν κατά προτεραιότητα με κριτήριο τον δείκτη προόδου των φοιτητών. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.
 • 9/10/2020: Οι φοιτητές που θέλουν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πρέπει γραφτούν στο μάθημα της Πρακτικής στο σύστημα teleclass.
 • 20/10/2020: Η εταιρεία ABB με έδρα την Ελβετία ανακοίνωσε μία θέση Πρακτικής με αντικείμενο Επιστήμη Υλικών και μία θέση με αντικείμενο Τεχνολογία Πολυμερών.
 • 5/11/2020: Οριστική σειρά κατάταξης φοιτητών μετά και το πέρας της χρονικής διάρκειας ενστάσεων των φοιτητών επί της αρχικής σειράς κατάταξης.
 • 23/10/2020: Σειρά κατάταξης φοιτητών που εκδήλωσαν επιθυμία να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές έχουν περιθώριο να καταθέσουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.
 • 28/9/2021: Καλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να γραφούν στην πλατφόρμα eClass του μαθήματος.
 • 28/9/2021: Ενημερωτική συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στο σύνδεσμο https://virtconf.materials.uoc.gr/b/man-z3w-xg7-8el.
 • 01/10/2021: Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη σχετική Αίτηση στο χρονικό διάστημα Παρασκευή 1 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021. Οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής για το Τμήμα Υλικών είναι 42 (σαράντα δύο) για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, οι θέσεις θα διατεθούν κατά προτεραιότητα με κριτήριο τον δείκτη προόδου των φοιτητών. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση. Αίτηση για την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να βρείτε στη Γραμματεία του Τμήματος είτε από εδώ.
 • 18/10/2021: Σειρά κατάταξης φοιτητών που εκδήλωσαν επιθυμία να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές έχουν περιθώριο να καταθέσουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων μέχρι και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.
 • 7/11/2021: Η γνωστή εταιρία καλλυντικών APIVITA ψάχνει φοιτητές από το Tμήμα μας για εκπόνηση πρακτικής άσκησης στην περιοχή Μαρκόπουλου Αττικής. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στη συγκεκριμένη θέση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης Τυλλιανάκη Μανώλη.
 • 8/11/2021: Οριστική σειρά κατάταξης φοιτητών μετά και το πέρας της χρονικής διάρκειας ενστάσεων των φοιτητών επί της αρχικής σειράς κατάταξης.
 • 16/9/2022: Καλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε συνάντηση – ενημέρωση για τη διαδικασία πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Α2 του κτηρίου Επιστήμης Υπολογιστών.
 • 3/11/2022: Καλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη σχετική Αίτηση στο χρονικό διάστημα Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 έως και Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 12:00μμ στη Γραμματεία. Οι φοιτητές μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να καταθέτουν πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία. Οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής για το Τμήμα Υλικών είναι 22 (είκοσι δύο) για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ (από αυτές που διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), θα διατίθεται σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) καταθέτοντας μαζί με την αίτησή τους για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, μια υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι ΑΜΕΑ και το αντίστοιχο εν ισχύ πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, οι θέσεις θα διατεθούν κατά προτεραιότητα με κριτήριο τον δείκτη προόδου των φοιτητών. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.
 • 22/11/2022: Σειρά κατάταξης φοιτητών που εκδήλωσαν επιθυμία να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές έχουν περιθώριο να καταθέσουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων μέχρι και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022.
 • 23/11/2023: Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Α2 του κτηρίου Υπολογιστών συνάντηση ενημέρωση Πρακτικής για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική (δείτε σχετική ανακοίνωση). Στη συνάντηση θα συζητηθεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής προκειμένου να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση. Η παρουσία όσων φοιτητών ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική στο παρόν ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι απαραίτητη.
 • 11/1/2024: Καλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη σχετική Αίτηση στο χρονικό διάστημα Πέμπτη 11 Ιανουαρίου έως και Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 12:00μμ. Οι φοιτητές μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να καταθέσουν πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία. Οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής για το Τμήμα Υλικών είναι 24 (είκοσι τέσσερις) για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ (από αυτές που διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), θα διατίθεται σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) καταθέτοντας μαζί με την αίτησή τους για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, μια υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι ΑΜΕΑ και το αντίστοιχο εν ισχύ πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, οι θέσεις θα διατεθούν κατά προτεραιότητα με κριτήριο τον δείκτη προόδου των φοιτητών. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.
 • 7/2/2024: Σειρά κατάταξης φοιτητών που εκδήλωσαν επιθυμία να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές έχουν περιθώριο να καταθέσουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων μέχρι και την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024.
 • 28/2/2024: Οριστική σειρά κατάταξης φοιτητών μετά και το πέρας της χρονικής διάρκειας ενστάσεων των φοιτητών επί της αρχικής σειράς κατάταξης.

Χρήσιμες Φόρμες

Ασκούμενοι φοιτητές/φοιτήτριες

Συχνές Ερωτήσεις

Φοιτητές/Φοιτήτριες

Μπορώ να ξεκινήσω πρακτική άσκηση όποτε θέλω;
Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το Δ’ εξάμηνο των σπουδών σας. Η πρακτική άσκηση διαρκεί 2 μήνες και πραγματοποιείται οποιαδήποτε χρονική περίοδο του έτους. Μπορεί να έχει έναρξη μόνο την 1η ή την 15η κάθε μήνα.
Θα πρέπει να βρω μόνος μου τον φορέα στον οποίο θα κάνω πρακτική άσκηση;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον με τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης για να σας ενημερώσει για διαθέσιμες θέσεις που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.
Έχω ήδη επικοινωνήσει με ένα φορέα τι χρειάζεται να κάνω για να κάνω την πρακτική μου άσκηση σε αυτόν;
Θα πρέπει να ενημερώσετε τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης για την πρόθεσή σας και να ακολουθήσετε τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Μπορώ να κάνω και δεύτερη πρακτική άσκηση;
Στο Τμήμα μας επιτρέπεται να πραγματοποιήσετε έως δύο πρακτικές ασκήσεις. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η δεύτερη πρακτική σας άσκηση δεν μπορεί να ενταχθεί στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Επίσης δεν μπορεί να είναι συνέχεια της 1ης σας πρακτικής άσκησης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης για τις εναλλακτικές επιλογές υλοποίησης της 2ης πρακτικής άσκησης.
Αν ενδιαφέρονται παραπάνω από ένας φοιτητές για πρακτική άσκηση στον ίδιο φορέα ποια είναι η διαδικασία επιλογής;
Τα κριτήρια επιλογής πέρα από τα τυπικά (να έχει ολοκληρωθεί το Δ’ εξάμηνο των σπουδών) είναι καθαρά ακαδημαϊκά. Έτσι προβάδισμα θα έχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν καλύτερη βαθμολογία, με έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα, και δεν παρουσιάζουν κενά στις έως τώρα σπουδές τους. Επίσης σημαντικό ρόλο, για το που δίνεται η έμφαση, θα παίξει και το συγκεκριμένο αντικείμενο του φορέα. Την τελική επιλογή, με βάση τα παραπάνω κριτήρια, την πραγματοποιεί ο υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση έγγραφης αντίρρησης του φοιτητή/τριας στο αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας το θέμα προωθείται προς την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
Μπορώ να κάνω πρακτική άσκηση χωρίς να συμμετέχω στο επιδοτούμενο πρόγραμμα;
Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε πρακτική άσκηση εκτός του χρηματοδοτούμενου προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλιστική σας κάλυψη καθώς και η αποζημίωσή σας από τον ίδιο τον φορέα. Κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο αλλά σε περιορισμένες περιπτώσεις εφικτό (π.χ. ερευνητικά κέντρα). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης.

Φορέας

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την πρακτική άσκηση;
Από την ενημερωτική επιστολή για την Πρακτική άσκηση ή με απευθείας επικοινωνία με τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης.
Είμαι επιλέξιμος φορέας υποδοχής για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών;
Η τυπική υποχρέωση είναι κατ’ αρχάς η εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ απ’ όπου θα μπορείτε να προσφέρετε τις θέσεις πρακτικής. Ειδικότερα, για να μπορέσετε να επιλεγείτε ως φορέας υποδοχής της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών θα πρέπει να μπορείτε να προσφέρετε θέσεις πρακτικής που να έχουν σχέση με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος όπως π.χ. ποιοτικό έλεγχο, χημικές ή βιοχημικές αναλύσεις, χαρακτηρισμό, σχεδιασμό και ανάπτυξη υλικών.
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου αν συμμετέχω ως φορέας υποδοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης;
Για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται πλήρης απασχόληση του φοιτητή/φοιτήτριας για χρονικό διάστημα 2 μηνών υπό την επίβλεψη ενός ατόμου που υποδειχθεί από τον οργανισμό/ επιχείρηση σας. Με την ολοκλήρωση της ο επιβλέπων θα συμπληρώσει ένα σύντομο εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο θα αξιολογεί την απόδοση του φοιτητή/τριας κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Παράλληλα ο φοιτητής/τρια θα συντάξει, υπό την εποπτεία του επιβλέποντος από τον φορέα, μια σύντομη αναφορά στην οποία θα καταγράφει την εργασιακή του/της εμπειρία.
Υπάρχει οποιοδήποτε κόστος αποζημίωσης ή ασφαλιστικών εισφορών που θα με επιβαρύνει;
Η ημερήσια αποζημίωση καθώς και η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης επιδοτούνται από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και δεν επιβαρύνουν τον φορέα υποδοχής.
Πρέπει να εγγραφώ στο σύστημα ΑΤΛΑΣ;
Από την 1/1/2014 η εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ για τους φορείς υποδοχής της πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτική. Γενικές πληροφορίες για το σύστημα θα βρείτε εδώ.