Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών απονέμει τo Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ861/12-3-2018).

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήμης και της Μηχανικής των Υλικών σε θεματικές περιοχές αιχμής καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο έρευνας σε χαλαρή ύλη (soft matter), βιοϋλικά, ημιαγωγούς, οπτοηλεκτρονικά και μαγνητικά υλικά. Οι επιστήμονες και μηχανικοί των Υλικών ολοένα και περισσότερο εστιάζονται στον έλεγχο των ατομικών και μεσοσκοπικών δομών ώστε να ρυθμίσουν τις ιδιότητες των υλικών. Αυτή η επιδίωξη έχει ωθήσει τον τομέα των Υλικών στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων εργαλείων και τεχνικών για την παρατήρηση και χειρισμό της ύλης σε πολύ μικρή κλίμακα.

Η διεπιστημονική έρευνα στο Τμήμα εστιάζεται στα ακόλουθα πεδία