Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών

Υποτροφίες

Σημαντικός αριθμός υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) υποστηρίζονται οικονομικά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης χορηγεί σε τακτική βάση υποτροφίες για την υποστήριξη των υποψηφίων Διδακτόρων. Τέλος αρκετοί ΥΔ διεκδικούν ανταγωνιστικές υποτροφίες από ιδρύματα όπως ΕΛΙΔΕΚ, ΙΚΥ κ.α.

Απαιτήσεις απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος

Οι σπουδές στο ΠΔΣ απαιτούν την επιτυχή εκπλήρωση από τους υποψηφίους μιας σειράς υποχρεώσεων, σχετικές με βασικές γνώσεις, επικουρικό διδακτικό έργο, και άλλες δραστηριότητες. Οι απαιτήσεις για την απόκτηση ΔΔ είναι:

 1. Η επιτυχία στις Γενικές Εξετάσεις (Prelims).
 2. Υποβολή εγγράφως αναλυτικού υπομνήματος προόδου καθώς και η προφορική παρουσίαση της προόδου της διατριβής τους σε ετήσια βάση προς τη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.
 3. Προσφορά επικουρικού εκπαιδευτικού έργου στο Τμήμα για δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα κατ’ ελάχιστο.
 4. Εκπόνηση και συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής.
 5. Δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής.
 6. Η εκπλήρωση της απαίτησης χρονικής διάρκειας του προγράμματος.

Αν ο υποψήφιος δεν ικανοποιήσει οποιαδήποτε από τις παραπάνω απαιτήσεις, δεν απονέμεται το ΔΔ και διαγράφεται από το ΠΔΣ.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

 • Οι ΥΔ έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
 • Οι ΥΔ έχουν υποχρέωση να προσφέρουν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα για δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα κατ’ ελάχιστο. H φύση του έργου και ο αριθμός ωρών απασχόλησής τους καθορίζονται από τη ΣΤ μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών. Η παραπάνω διδακτική εμπειρία αναγνωρίζεται με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Τμήμα. Το Τμήμα φροντίζει για την οικονομική ενίσχυση των ΥΔ που προσφέρουν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις (Prelims)

Όλοι ΥΔ του τμήματος πρέπει να περάσουν επιτυχώς τις γενικές μεταπτυχιακές εξετάσεις (prelims). Με την συμπλήρωση ενός έτους από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ο ΥΔ καλείται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών να εξεταστεί στην πρόοδο της δουλειάς του. Η εξέταση αυτή λαμβάνει χώρα 2 φορές το χρόνο, μια το Εαρινό και μία το Χειμερινό Εξάμηνο.

Ένα μήνα πριν την ημέρα των prelims ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, που έχει και τον γενικό συντονισμό αυτών των εξετάσεων, ετοιμάζει σε συνεργασία με την γραμματεία την λίστα των διδακτορικών φοιτητών που έχουν υποχρέωση εκείνη την περίοδο να λάβουν μέρος στην εξέταση. Κατόπιν, ο Διευθυντής επικοινωνεί με μέλη ΔΕΠ εκτός της στενής θεματικής περιοχής των υπό εξέταση ΥΔ ώστε να αυτοί να αναθέσουν στους υποψηφίους μία δημοσίευση (paper, όχι review) την οποία θα παρουσιάσουν στο δεύτερο μέρος της εξέτασής τους.

Ο κάθε ΥΔ εξετάζεται στην αγγλική σε 2 μέρη (μετά το τέλος κάθε μέρους ακολουθεί κύκλος ερωτήσεων).

 1. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται:
  1. οι επιστημονικοί σκοποί και στόχοι της διδακτορικής διατριβής,
  2. η έως τώρα πρόοδος (σύντομη παρουσίαση),
  3. τα επόμενα βήματα που απαιτούνται μέχρι την ολοκλήρωσή της (πλάνο της Δ.Δ.).

  Η παρουσίαση δεν πρέπει να ξεπερνά σε χρόνο τα 20 λεπτά.

 2. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια δημοσίευση που είναι εκτός της θεματικής περιοχής της Διδακτορικής Διατριβής.

  Η παρουσίαση δεν πρέπει να ξεπερνά σε χρόνο τα 10 λεπτά.

Η προφορική αυτή εξέταση (prelims) γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, και όσων μελών ΔΕΠ του Τμήματος επιθυμούν να παρευρεθούν, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν και γενικές ερωτήσεις. Η εξέταση αυτή διεξάγεται μετά από ένα (1) περίπου έτος από την έναρξη εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής (ορισμός τριμελούς επιτροπής) και οπωσδήποτε εντός του δεύτερου έτους διδακτορικών σπουδών. Σε περίπτωση αποτυχίας, μπορεί να επαναληφθεί μία φορά, μετά την παρέλευση ενός (1) εξαμήνου.

Συγγραφή, Υποστήριξη και Αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής (ΔΔ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της ΔΔ αποτελεί η δημοσίευση όλων η μέρους των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας σε ένα τουλάχιστον αναγνωρισμένο διεθνές περιοδικό μετά από διαδικασία κρίσης (peer review). Η δημοσίευση θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ο υποψήφιος διδάκτορας είναι πρώτος συγγραφέας, ή το πολύ δεύτερος με ίση συμμετοχή μετά από αιτιολόγηση και έγκριση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Η δημοσίευση θα πρέπει να είναι πρωτότυπο ερευνητικό άρθρο και όχι άρθρο ανασκόπησης (review article) ή πρακτικά (proceedings) συνεδρίου.
 • Το περιοδικό στο οποίο θα γίνεται η δημοσίευση θα πρέπει να είναι διεθνές με κριτές και να έχει impact factor.

Η αίτηση της τριμελούς επιτροπής και του υποψηφίου προς την ΣΤ για τη σύσταση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής θα πρέπει να συνοδεύεται από όλες τις ετήσιες εκθέσεις προόδου του υποψηφίου και από το ανάτυπο μίας (1) τουλάχιστον δημοσίευσης σε διεθνές περιοδικό με κριτές όπως αναφέρεται παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσης και δεν υπάρχει ανάτυπο, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα απλό αντίγραφο της προς δημοσίευση εργασίας και την επιστολή ή το μήνυμα email αποδοχής της δημοσίευσης από το περιοδικό.

Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της ΣΤ αντικαθίστανται από ισάριθμα, όπως ορίζεται παραπάνω, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον Υποψήφιο Διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η επταμελής εξεταστική επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα τη βελτίωση ή τροποποίηση ορισμένων τμημάτων της ΔΔ. Η διορθωμένη ΔΔ κατατίθεται στη γραμματεία, αφού εγκριθεί από την συμβουλευτική επιτροπή. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος εφόσον έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις.

Χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν δύναται να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, ως ανώτατη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής ορίζονται τα έξι (6) ημερολογιακά έτη. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δύναται να παρατείνει κατ’ εξαίρεση αυτό το όριο για σημαντικούς λόγους, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υποψήφιου διδάκτορα και έγκριση από την τριμελή επιτροπή και τον επιβλέποντα Καθηγητή.