Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Προπτυχιακές Σπουδές

Για θέματα προπτυχιακών σπουδών και διευκρινήσεις σχετικά με τους οδηγούς σπουδών οι φοιτητές καλούνται να αποστέλλουν τα αιτήματά τους μόνο στη γραμματεία, που θα τα προωθεί στην επιτροπή του τμήματος.

Εσωτερικός Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Δείτε το κείμενο του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών του 2020, την έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, και τη σχετική δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγοί Σπουδών

Συναφείς διατάξεις

Επανεξέταση βαθμολογίας σε μάθημα
Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα, δύναται να ζητήσει, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, να αξιολογηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδακτικό προσωπικό του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτό του προς εξέταση μαθήματος, στην οποία δεν δύναται να συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος, σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022 (άρθρα 64 παρ. 6).
Όρια φοίτησης
Έτος έναρξης φοίτησης Έτος λήξης φοίτησης
2017-2018 και πριν 2024-2025
2018-2019 έως 2021-2022 2026-2027
2022-2023 2027-2028

Πρότυπο πρόγραμμα σπουδών

Το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών μετά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 είναι εδώ.

Περιγράμματα Μαθημάτων

Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα του τμήματος, θα βρείτε εδώ.

Προσφερόμενα Συγγράμματα

Έτους 2022-2023 (από την ιστοσελίδα του ΕΥΔΟΞΟΣ)

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του τμήματός μας μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα του Π.Π.Δ.Ε. ως μαθήματα επιλογής από τα οποία τους αναγνωρίζονται έως 12 ΕCTS για την απόκτηση πτυχίου. Παρακολούθηση μαθημάτων πέραν των 12 ΕCTS είναι αποδεκτή και εμφανίζεται μόνο στο παράρτημα διπλώματος.

Από το Ε.Ε 2021-22 όσοι το επιθυμούν, θα μπορούν να ολοκληρώνουν το κύκλο των μαθημάτων που δίδονται στο πλαίσιο του Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Πρακτικής Ασκησης στα Σχολεία. Όσοι ολοκληρώνουν τον κύκλο θα μπορούν να λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης ενώ το ίδιο το πιστοποιητικό θα το λάβουν μόλις το τμήμα μας ενταχθεί σε κλάδο καθηγητικό.

Πρακτική Άσκηση φοιτητών

Η έννοια της Θεσμοθέτησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Μάθημα – πιστωτικές μονάδες – βαθμολογία,
  2. Κωδικός μαθήματος – διδάσκων,
  3. Εξάμηνο,
  4. Διάρκεια,
  5. Περίοδος πραγματοποίησης,
  6. Κριτήρια επιλογής,
  7. Εποπτεία,
  8. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης και
  9. Οδηγός Σπουδών

Δείτε αναλυτικά την πρόταση της Επιτροπής για την Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης, που ορίστηκε στην 4η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της χώρας (Θεσσαλονίκη 15/2/2013), αποτελούμενη από τους Ιδρυματικά Υπευθύνους Γραφείων Πρακτικής Άσκησης.

Δείτε επίσης τον κανονισμό πρακτικής άσκησης και την ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης.

Για υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων στην προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη καριέρα, απευθυνθείτε στη Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας.

Διπλωματική Εργασία

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν διπλωματική εργασία παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την πρόταση διπλωματικής εργασίας, να την αποστείλουν στον Υπεύθυνο Διπλωματικής Εργασίας, Αν. Καθηγητή Γ. Αρματά και να δηλώσουν τη Διπλωματική (ΕΤΥ – 442) στην αρχή του εξαμήνου που πρόκειται να παρουσιάσουν.

Δείτε τον Κανονισμό εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ενημέρωση για την Αντιγραφή και Λογοκλοπή

Ενημερωθείτε για την αντιγραφή και λογοκλοπή εδώ.

Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών “Erasmus+”

Δείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών “Erasmus+” και την ανταλλαγή φοιτητών.

Πιστοποιητικό επάρκειας χρήσης ΗΥ

Δείτε πληροφορίες για το Πιστοποιητικό επάρκειας χρήσης ΗΥ.

Συλλογή Βιβλίων σχετικών με το ΤΕΤΥ

Κατάλογος

Προσωπικά Δεδομένα Φοιτητών

Ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα εδώ.

Σύμβουλοι Καθηγητές

Κατανομή των φοιτητών σε Συμβούλους ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής: