Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Προπτυχιακές Σπουδές

Για θέματα προπτυχιακών σπουδών και διευκρινήσεις σχετικά με τους οδηγούς σπουδών οι φοιτητές καλούνται να αποστέλλουν τα αιτήματά τους μόνο στη γραμματεία, που θα τα προωθεί στην επιτροπή του τμήματος.

Εσωτερικός Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Δείτε το κείμενο του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών του 2020, την έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, και τη σχετική δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγοί Σπουδών

Συναφείς διατάξεις

Επανεξέταση βαθμολογίας σε μάθημα
Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα, δύναται να ζητήσει, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, να αξιολογηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδακτικό προσωπικό του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτό του προς εξέταση μαθήματος, στην οποία δεν δύναται να συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος, σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022 (άρθρα 64 παρ. 6).

Όρια φοίτησης

Δείτε αναλυτικά τα όρια φοίτησης ανάλογα με το έτος εισαγωγής.

Πρότυπο πρόγραμμα σπουδών

Το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών μετά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 είναι εδώ.

Περιγράμματα Μαθημάτων

Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα του τμήματος, θα βρείτε εδώ.

Προσφερόμενα Συγγράμματα

Έτους 2023-2024 (από την ιστοσελίδα του ΕΥΔΟΞΟΣ)

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του τμήματός μας μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα του Π.Π.Δ.Ε. ως μαθήματα επιλογής από τα οποία τους αναγνωρίζονται έως 12 ΕCTS για την απόκτηση πτυχίου. Παρακολούθηση μαθημάτων πέραν των 12 ΕCTS είναι αποδεκτή και εμφανίζεται μόνο στο παράρτημα διπλώματος.

Από το Ε.Ε 2021-22 όσοι το επιθυμούν, θα μπορούν να ολοκληρώνουν το κύκλο των μαθημάτων που δίδονται στο πλαίσιο του Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Πρακτικής Ασκησης στα Σχολεία. Όσοι ολοκληρώνουν τον κύκλο θα μπορούν να λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης ενώ το ίδιο το πιστοποιητικό θα το λάβουν μόλις το τμήμα μας ενταχθεί σε κλάδο καθηγητικό.

Πρακτική Άσκηση φοιτητών

Η έννοια της Θεσμοθέτησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Μάθημα – πιστωτικές μονάδες – βαθμολογία,
  2. Κωδικός μαθήματος – διδάσκων,
  3. Εξάμηνο,
  4. Διάρκεια,
  5. Περίοδος πραγματοποίησης,
  6. Κριτήρια επιλογής,
  7. Εποπτεία,
  8. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης και
  9. Οδηγός Σπουδών.

Δείτε αναλυτικά την πρόταση της Επιτροπής για την Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης, που ορίστηκε στην 4η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της χώρας (Θεσσαλονίκη 15/2/2013), αποτελούμενη από τους Ιδρυματικά Υπευθύνους Γραφείων Πρακτικής Άσκησης.

Δείτε επίσης τον κανονισμό πρακτικής άσκησης και την ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης.

Για υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων στην προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη καριέρα, απευθυνθείτε στη Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας.

Διπλωματική Εργασία

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το έντυπο «Πρόταση Διπλωματικής Εργασίας» και να το υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος. Στο έντυπο αυτό θα πρέπει να αναφέρονται ο τίτλος της εργασίας, μια σύντομη περίληψη όπου θα συνοψίζονται οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης εργασίας, ο χώρος (εργαστήριο) υλοποίησης και η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής, καθώς και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής (επιβλέπων καθηγητής και ένα μέλος). Τα στοιχεία αυτά θα ελέγχονται από τη Γραμματεία και στη συνέχεια θα εγκρίνονται από τον Υπεύθυνο Διπλωματικής Εργασίας. Η ημερομηνία έναρξης της διπλωματικής είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στη γραμματεία.

Δείτε τον Κανονισμό εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και το Πρότυπο Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας.

Ενημέρωση για την Αντιγραφή και Λογοκλοπή

Ενημερωθείτε για την αντιγραφή και λογοκλοπή εδώ.

Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών “Erasmus+”

Δείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών “Erasmus+” και την ανταλλαγή φοιτητών.

Πιστοποιητικό επάρκειας χρήσης ΗΥ

Δείτε πληροφορίες για το Πιστοποιητικό επάρκειας χρήσης ΗΥ.

Συλλογή Βιβλίων σχετικών με το ΤΕΤΥ

Κατάλογος

Προσωπικά Δεδομένα Φοιτητών

Ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα εδώ.

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι προσφέρουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος πληροφορίες και βοήθεια για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών τους. Είναι διδάσκοντες του Τμήματος που, μέσα από συζήτηση, μπορούν να βοηθήσουν τον φοιτητή ή την φοιτήτρια σε ακαδημαϊκά θέματα, όπως η επιλογή μαθημάτων ή κατευθύνσεων, η διαχείριση προβλημάτων με το πρόγραμμα σπουδών και η διασαφήνιση αποριών που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει το Τμήμα. Επίσης, λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε φοιτητές και υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως η Φοιτητική Μέριμνα, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών των φοιτητών.

Είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να γνωρίζουν τον/την Σύμβουλο καθηγητή τους και να έχουν τουλάχιστον μία συνάντηση μαζί του/της, κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Κατανομή των φοιτητών σε Συμβούλους ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής: