Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Στόχος του μαθήματος είναι εξοικειωθείτε με την επιστημονική και ακαδημαϊκή ορολογία της Επιστήμης Υλικών και να καλλιεργήσετε χρήσιμες δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να συντάσσετε επιστημονικές αναφορές ή γραπτά κείμενα και να κάνετε ακαδημαϊκές παρουσιάσεις.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:37:22

Διδάσκων

Κάλλια Κατσαμποξάκη – Hodgetts

Email: katsampoxaki@uoc.gr

Τηλ.: +30 2810545102

Γραφείο: Γραφείο 202, Κτήριο Διοίκησης ΙΙ (Κοσμητεία)

Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:30

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 09:00-12:00

Ανακοινώσεις

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που είναι κάτοχοι Proficiency δεν απαλλάσσονται από το μάθημα γιατί στόχος του μαθήματος είναι η βελτίωση της ακαδημαϊκής και επιστημονικής ορολογίας και η εξοικείωσή τους με την ορολογία Επιστήμης Υλικών (Materials Science).

Οι φοιτητές που δυσκολεύονται στα Αγγλικά πρέπει να επικοινωνήσουν τις δύο πρώτες εβδομάδες με την διδάσκουσα ώστε να ενημερωθούν για τις εναλλακτικές λύσεις που είναι διαθέσιμες (Τηλ. 2810-545102, Email: katsampoxaki@uoc.gr)

Στόχος Μαθήματος/Goals & Objectives

Στόχος του μαθήματος είναι εξοικειωθείτε με την επιστημονική και ακαδημαϊκή ορολογία της Επιστήμης Υλικών και να καλλιεργήσετε χρήσιμες δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να συντάσσετε επιστημονικές αναφορές ή γραπτά κείμενα και να κάνετε ακαδημαϊκές παρουσιάσεις.

Υποχρεώσεις Φοιτητών/Student Requirements

Συστήνεται η εβδομαδιαία παρακολούθηση μαθήματος. Οι εργασίες που ολοκληρώνονται στην τάξη αντιστοιχούν στο 20% του τελικού βαθμού. Στο τέλος του εξαμηνου διεξάγεται ένα τελικό κουιζ (80%) που εξετάζει την γνώση ακαδημαϊκού και τεχνικού λεξιλογίου [30/80], την ικανότητά σας να κατανοήσετε μέρος διάλεξης και να συνθέσετε μία σύντομη περίληψη χωρίς να κάνετε πλαγιαρισμό (λογοκλοπή) [20/80], την ικανότητά σας να παραφρασετε μία παράγραφο ώστε το νόημα και τα κύρια σημεία να είναι τα ίδια με την αρχική της μορφή [10/80], την ικανότητά σας να απαντήσετε σε ερωτησεις κατανόησης και κριτικής ανάγνωσης σε άγνωστο κείμενο (με θέμα όμως που έχουμε δουλέψει στην τάξη) [20/80], και τέλος την ικανότητά σας να γράψετε ένα άρθρο (σε θέμα που έχουμε δουλέψει στην τάξη) με ξεκάθαρη δομή, παραγράφους, με επίσημη διατύπωση και ακολουθώντας όλες τις επιστημονικές και ακαδημαϊκές συμβάσεις που παρουσιάστηκαν στο μάθημα [20/80].

Για το υπόλοιπο 20%, αν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν ανεβάσει στην πλατφόρμα Edmodo τουλάχιστον 10 εβδομαδιαίες εργασίες (που κάναμε στην τάξη), τότε απαλλάσσονται από την τελική Παρουσίαση. Αν όχι, τότε οφείλουν να κάνουν τελική παρουσίαση μιας επιστημονικής δημοσίευσης της επιλογής τους σε ένα από τα παρακάτω επιστημονικά περιοδικά.

Προτεινόμενα επιστημονικά περιοδικά / Recommended Materials Science journals for undergraduate students

Εβδομαδιαίο Περιεχόμενο Μαθήματος/ Weekly Programme: Syllabus

Week 1
Induction (Syllabus, Exams, Homework, Class work, Student requirements etc)
Week 2
States of Matter
Week 3
Materials Science, Historical Background
Week 4
Periodic table trends & atomic structure
Week 5
Types of Materials
Week 6
Chemical Bonding and Intermolecular forces
Week 7
Graphs and Charts
Week 8
Electrostatic Forces Electricity and Electrochemistry
Week 9
Properties of Metals
Week 10
Polymers
Week 11
Student Presentations and Mock Test (Practice test)
Week 12
Student Presentations

Μαθησιακά αποτελέσματα/ Learning outcomes

Ο κύριος στόχος του μαθήματος της Αγγλικής για την Επιστήμη των Υλικών 1 είναι η εκμάθηση της επιστημονικής ορολογίας αλλά και των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διατύπωση, την προσοχή, τη νόμιμη παράφραση, τη σύνταξη αναφορών και τη σύνθεση πηγών, την κριτική συγγραφή, τη συγγραφή κειμένων (με τεκμηριωμένα στοιχεία) και οι προφορικές παρουσιάσεις.

Γενικές ικανότητες/ Skills and Competencies

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μαθαίνουν να παρατηρούν τον τρόπο που διατυπώνονται οι εκφράσεις και οι επιστημονικές συμβάσεις στα περιοδικά Επιστήμης των Υλικών, τον τρόπο που μεταφέρονται οι πληροφορίες από κείμενα στον προφορικό λόγο και το αντίστροφο, και πώς να ενισχύουν οπτικά το περιεχόμενο ώστε να παράγουν διαφάνειες PowerPoint. Μαθαίνουν αγγλικά κάνοντας ανάγνωση κειμένων σχετικών με το αντικείμενό τους, γράφοντας μια αναφορά με βάση γραφήματα ή δημιουργώντας ένα γράφημα, ασκώντας ανατροφοδότηση στους συμφοιτητές τους και δίνοντας αποτελεσματικές, στοχευμένες και ενδιαφέρουσες επιστημονικές παρουσιάσεις. Επίσης μαθαίνουν να κάνουν σύνθεση πηγών συνοψίζοντας και παραφράζοντας το περιεχόμενο χωρίς να κάνουν λογοκλοπή.

Προτεινόμενο Σύγγραμμα

Older syllabus

Week 1
Introduction to Formality and Academic style. Students notice formality, citations and reference conventions and following a model text, produce their own. Reference and citation guides are provided for guidance. Students are asked to send an email to their instructor taking into account issues of politeness and formality.
Week 2
Students will read a text about Types of Materials and learn how to transfer information from text to slides. Listening practice: Students will practice different note-taking styles. Students will practice giving presentations using opening phrases and signposting language.
Week 3
Students will be using google docs to complete tasks collaboratively about different types of Metals and their properties. Students will be reading an article on the FUTURE of metals in order to identify topic sentences , support sentences and concluding sentences in paragraphs. Then, they will produce their own paragraph following prompts.
Week 4
Students will read an article and listen to a video about the scientific method and answer a quiz. They will look at statistical data, graphs and charts and learn how to write a report using appropriate linking words and terminology to express upward or downward trends, ratios, averages and numbers. Students will using information to produce a variety of visuals: mind-maps, diagrams, word tables or schemes.
Week 5
Students will watch a video about bio printing and then will compare different types of writing on the same topic “Bio-printing (2019)”. They will be asked to notice the structure, the language and some conventions of a scientific article about Graphene, a relevant blog post on Graphene and a school textbook entry.
Week 6
Students will have a workshop on “How to give effective presentations” and a model presentation on “bio-printing” given by senior students whose presentations were deemed to be one of the best ones the year before. Students will be provided with criteria for peer-evaluation to complete during the student presentation and then discuss the student presentation strengths and weaknesses with the teacher and the presenters. Kindly note that attendance is compulsory for all.
Week 7
Students will classify and identify properties of solids, liquids and gases (using the English for Chemistry EAP textbook, Unit 1) Reading and Listening tasks. Students will be asked to notice and use legitimate paraphrasing strategies in order to produce a paragraph with citations and references.
Week 8
Students will be listening and reading a variety of listening and reading sources about Ceramics and advanced Ceramics in order to include all information elements, reminder phrases and references required for Summary writing. Language focus Passive voice.
Week 9
Students will be introduced to essay writing (argumentative essay, counterarguments) making a distinction between descriptive, evaluative, cautious and biased language. Reading and Listening Practice on the topic of Composites. Students will be practicing answering mock exam reading comprehension questions and tasks.
Week 10
Following a listening and a reading on Polymers (from the book English for Chemistry EAP Unit 11) students will be asked to make a mind map connecting properties of of Polymers such as thermosetting, thermoplastic, linear, branched, cross-linked, fibers, plastics and elastomers, solubility and rigidity. Language focus: Gerund and infinitive Students will be re-writing sentences avoiding wordiness.
Weeks 11 and 12
Student Presentations (Slides need to be in pptx or pdf format and student need to bring their file in a usb stick)