Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Η διδασκαλία του μαθήματος σκοπεύει στην εκμάθηση από τους σπουδαστές της Αγγλικής ορολογίας σε θέματα επιστήμης υλικών και γενικά θέματα που αφορούν τις επιστήμες και την επιστημονική προσέγγιση και συνεργασία.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 11:02:54

Διδάσκων

Σησαμάκης Μανώλης Μ.

Email: msis@uoc.gr

Τηλ.: +30 2810393846

Γραφείο: Γ-214, Κτίριο Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Τρίτη 16:00-19:00

Ανακοινώσεις

To μάθημα απέκτησε νέα ιστοσελίδα (eclass του τμήματος: Αγγλικά ΙΙ). Θα ανεβούν όλες οι ανακοινώσεις εκεί από τις 17/2/2021 και μετά.

Διδασκόμενη ύλη

Ο στόχος του μαθήματος είναι να λειτουργήσει ως συνέχεια της εφαρμοσμένης εισαγωγής στα αγγλικά ακαδημαϊκά κείμενα και την ορολογία που σχετίζονται με την επιστήμη υλικών. Κύρια θέματα που καλύπτονται: δομή της ύλης, μοριακή φυσική, πολυμερή, σύγχρονες εφαρμογές επιστήμης υλικών και επιστημονική μέθοδος, τεκμηρίωση έρευνας. Παρέχεται περαιτέρω βοήθεια για την εξοικείωση με αυθεντικά επιστημονικά κείμενα και ορολογία επιστήμης υλικών. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών ανάγνωσης. Επιπρόσθετες δεξιότητες γραφής που αναπτύσσονται: Εισαγωγή στα EuroCVs, εισαγωγή στην πρακτική χρήση ερευνητικών βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών πόρων στα αγγλικά.

Το μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά στα Αγγλικά, και έχει την ακόλουθη δομή:

 • Εννέα διαλέξεις καλύπτουν τα κύρια θέματα που περιγράφονται στους στόχους της τάξης, που συμπληρώνονται από σχετικά κείμενα, πολυμέσα και ασκήσεις.
 • Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός διδακτικών πρακτικών που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της συμμετοχής και της μάθησης των συμμετεχόντων φοιτητών. Έτσι, παράλληλα με την παρουσίαση των θεμάτων της κάθε διάλεξης στα αγγλικά, μια μορφή συνεχούς αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσω σειράς ταξινομημένων μινι-εργαστηριακών ασκήσεων/αναθέσεων και τελικής γραπτής εξέτασης.
 • Η μάθηση ενισχύεται από την εκτεταμένη χρήση της διαδραστικής πλατφόρμας Edmodo e-class, όπου δημοσιεύονται διαδικτυακά όλες οι σχετικές σημειώσεις, ανακοινώσεις, ανατροφοδοτήσεις, πολυμέσα και άλλοι εκπαιδευτικοί πόροι.
 • Τα κείμενα ανάγνωσης/ανάλυσης λαμβάνονται από τα υπάρχοντα βιβλία μαθημάτων και δημοφιλή επιστημονικά περιοδικά.
 • Γενικότερο περιεχόμενο του μαθήματος είναι η εκμάθηση ειδικής ορολογίας σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος. Εξοικείωση των φοιτητών με κάποιες από τις πρακτικές δεξιότητες που θα κληθούν να αναπτύξουν ως μελλοντικοί επιστήμονες σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα (προφορικές παρουσιάσεις, συγγραφή επιστολών, υπομνημάτων, συμμετοχή σε ομαδικές συναντήσεις εργασίας κ.α.).
 • Βελτίωση της γενικής επικοινωνιακής ικανότητας των φοιτητών στα Αγγλικά. Στην πορεία των μαθημάτων, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν εκτενώς τις δεξιότητες του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και τις δεξιότητες κατανόησης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ομαδική εργασία (group‐work), την αλληλοαξιολόγηση από τους ίδιους τους φοιτητές (peer evaluation) και τη χρήση αυθεντικού γλωσσικού υλικού. Γενικότερα, η δομή του μαθήματος ακολουθεί τη δομή της σύμμεικτης μάθησης (blended learning).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Προσδοκάται ότι μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, της ατομικής εργασίας, της ατομικής παρουσίασης και των ομαδικών εργασιών τις οποίες πρέπει να καταθέσουν οι φοιτητές, θα είναι σε θέση να:

 • Αναζητούν, ανακαλούν και εργάζονται με σχετική ευχέρεια σε κείμενα που περιέχουν ορολογία σχετιζόμενη με την ειδικότητα και το γνωστικό αντικείμενό τους.
 • Δημιουργούν διαφόρους τύπους άρτια δομημένων κειμένων τεκμηρίωσης φυσικής και ερευνητικής επικοινωνίας με διαφοροποιημένους στόχους και πρακτικές.
 • Μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν με σχετική ευχέρεια επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις σχετιζόμενες με το γνωστικό τους αντικείμενο.
 • Αξιολογούν δείγματα γραφής στην αγγλική γλώσσα, και να προφέρουν υπηρεσίες τεκμηρίωσης σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο.
 • Περιγράφουν στην αγγλική γλώσσα ερευνητικά αποτελέσματα ή ερευνητικές και πειραματικές διαδικασίες προς συνέδρους και προς δημόσιους φορείς ενόψει αναζήτησης διεθνών χρηματοδοτήσεων.
 • Εξάγουν συμπεράσματα από δεδομένα που θα βρίσκουν σε πηγές στην αγγλική γλώσσα όσον αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο.
 • Έχουν ευχέρεια παραγωγικής γραφής, συνομιλίας, κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, και παραγωγικής ομιλίας σε επίπεδο ίσο και μεγαλύτερο του Β2+ του Κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όσον αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται στα Αγγλικά. Οι φοιτητές εξετάζονται και αξιολογούνται με βάση τέσσερις υποκατηγορίες:

 1. Επιλογή ενός άρθρου από επιστημονικό περιοδικό Επιστήμης υλικών, το οποίο κάθε μαθητής επιλέγει να αναλύσει και να παρουσιάσει τόσο γραπτώς όσο και προφορικά, και υποβολή του σκεπτικού πίσω από την επιλογή ενός συγκεκριμένου άρθρου. Επιλογή δεύτερου άρθρου για το ίδιο θέμα για σύγκριση βασικών σημείων. Παροχή γραπτών σχολίων ανατροφοδότησης διδάσκοντος σε όλους τους φοιτητές που υπέβαλαν αυτή την εργασία. Αυτή η ανάθεση ακολουθεί ένα σχετικό μοντέλο που δίδεται στους μαθητές (3% του συνολικού βαθμού).
 2. Τετράλεπτη παρουσίαση του άρθρου, το οποίο κάθε φοιτητής επέλεξε να παρουσιάσει και να συγκρίνει με ένα δεύτερο άρθρο. Παροχή γραπτών σχολίων ανατροφοδότησης διδάσκοντος σε όλους τους φοιτητές που υπέβαλαν αυτή την εργασία. Αυτή η ανάθεση ακολουθεί ένα σχετικό μοντέλο που δίνεται στους φοιτητές (17% του συνολικού βαθμού).
 3. Γραπτό τελικό project σχετικό με τα προαναφερθέντα επιστημονικά άρθρα. Παροχή γραπτών σχολίων ανατροφοδότησης διδάσκοντος σε όλους τους φοιτητές που υπέβαλαν αυτή την εργασία. Αυτή η ανάθεση ακολουθεί ένα σχετικό μοντέλο που δίνεται στους φοιτητές (30% του συνολικού βαθμού).
 4. Τελική εξέταση του υλικού που καλύπτεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (50% του συνολικού βαθμού).

Τα κείμενα ανάγνωσης θα ληφθούν από τα υπάρχοντα βιβλία μαθημάτων και δημοφιλή επιστημονικά περιοδικά.

Βιβλιογραφία

 • Σταφυλίδης, Δ. (2009) Λεξικό Τεχνολογίας και Επιστημών, αγγλοελληνικό λεξικό, ελληνοαγγλικό λεξικό, τεχνικό επιστημονικό Εκδόσεις Σταφυλίδη, Αθήνα.
 • Sisamakis, M. (2019) Materials Science II course lecture notes (ver. 2)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Ενδεικτικός πίνακας χρησιμοποιούμενων περιοδικών προς μελέτη και ανάλυση:

 1. Materials
 2. Materials and Structures
 3. Scientific American
 4. New Scientist
Τύπος Υποχρεωτικό
Εξάμηνο Β
ECTS 4
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά, English

Περιεχόμενα