Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Θεμελίωση της γνώσης της διεπιστημονικής προσέγγισης της Επιστήμης των Υλικών που συνδυάζει Φυσική, Χημεία και Μαθηματικά.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 10:19:52

Διδάσκων

Παπάζογλου Δημήτρης

Email: dpapa@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810394281, +302810391273

Γραφείο: Β.213, κτίριο Επιστήμης Υπολογιστών, Β.110 ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00 στην αίθουσα Α1 (κτ. Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών)

Ανακοινώσεις

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος βρίσκεται στην πλατφόρμα e-class του Τμήματος (απαιτείται εγγραφή).

Η σελίδα του μαθήματος στα ανοιχτά μαθήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διδασκόμενη ύλη

Ιστορική Αναδρομή
Παραδείγματα Υλικών/ Εφαρμογές
Καταστάσεις ύλης
Μια πρώτη γνωριμία: μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή, βιο-υλικά, ημιαγωγοί, σύνθετα υλικά.
Βασικά στοιχεία δομής
Ατομικά χαρακτηριστικά, περιοδικός πίνακας, δεσμοί, ενέργειες δεσμών, πακετάρισμα ιόντων, κρυσταλλική δομή.
Βασικά στοιχεία ιδιοτήτων
 • Μηχανικές, θερμικές, ηλεκτρικές.
 • Μέταλλα, κεραμικά, πλαστικά.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Θεμελίωση της γνώσης της διεπιστημονικής προσέγγισης της Επιστήμης των Υλικών που συνδυάζει Φυσική, Χημεία και Μαθηματικά.
 • Κατανόηση της σύνδεσης των μακροσκοπικών ιδιοτήτων των υλικών με τα διάφορα επίπεδα δομής του υλικού (άτομα, δεσμοί, κρυσταλλικό πλέγμα).
 • Κατανόηση των βασικών αρχών των πειραματικών μεθόδων ανάλυσης της δομής και της σύστασης της ύλης
 • Εφαρμογή βασικών στρατηγικών σχεδιασμού και επιλογής υλικών μέσω της επαφής με ρεαλιστικά προβλήματα σχεδιασμού υλικών και τρόπους λύσης τους.

Γενικές ικανότητες

Ο επιτυχών στο μάθημα θα μπορεί:

 • Να γνωρίζει τις βασικές μεθόδους χαρακτηρισμού υλικών και να κατανοεί σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο τα αποτελέσματα των αντίστοιχων μετρήσεων.
 • Να προβλέψει ποιοτικά και ποσοτικά, όπου αυτό είναι δυνατόν, τις μακροσκοπικές ιδιότητες των υλικών με βάση την δομή τους.
 • Να περιγράψει ποιοτικά αλλά και ποσοτικά τις βασικές προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιεί ένα υλικό για χρήση σε μια ρεαλιστική εφαρμογή.
 • Να επιλέξει το καταλληλότερο υλικό, με βάση τις προδιαγραφές, για εφαρμογές που αφορούν μηχανικές, θερμικές ή ηλεκτρικές ιδιότητες ή συνδυασμό τους.

Αξιολόγηση φοιτητών

Τελική γραπτή εξέταση (100%).

Βιβλιογραφία

 • Σημειώσεις.
 • W. D. Callister, “Materials Science and Engineering”, Willey (2001) Μετάφραση στα ελληνικά: William D. Callister, «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη (2004)
 • Michael F. Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon, “Materials: Engineering, Science, Processing and Design”, Butterworth-Heinemann, (2007) Μετάφραση στα ελληνικά: Michael F. Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon, «Υλικά: Μηχανική, επιστήμη επεξεργασία και σχεδιασμός», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, (2011)