Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές στις δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα).
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:24:06

Διδάσκων

Ξηρουχάκης Φραγκίσκος

Email: fxirouchakis@materials.uoc.gr

Τηλ.:

Γραφείο:

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται η έναρξη του μαθήματος “Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα” κατά την δεύτερη εβδομάδα των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 (07/10/2022 9.00-13.00 Παρασκευή-Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος). Παραπάνω πληροφορίες και επεξηγήσεις για τον τρόπο διδασκαλίας, καθώς και την περιγραφή του μαθήματος θα δοθούν κατά την διάρκεια των πρώτων μαθημάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η αμφίδρομη σχέση των ερευνητικών (ακαδημαϊκών) αποτελεσμάτων, της διανοητικής ιδιοκτησίας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων τονίζονται η κατηγοριοποίηση των καινοτομικών δραστηριοτήτων με βάση την έρευνα και πειραματική δραστηριότητα, καθώς και τους ανθρώπινους πόρους στην επιστήμη και τεχνολογία. Κύριος μαθησιακός στόχος είναι πως γίνεται να μετατραπεί η τεχνολογία σε εμπορική καινοτομία. Επιπλέον καθίσταται σαφές ότι ο πιο δημιουργικός τρόπος να συμβεί το παραπάνω είναι η δημιουργία τεχνοβλαστών, νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και η παραχώρηση αδειοδοτήσεων. Τέλος δίδεται έμφαση στις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, αλλά και στην ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας (ένωση καινοτομίας). Οι επιχειρηματικές συστάδες (clusters) αναδεικνύονται ως βασικό εργαλείο των παραπάνω πολιτικών.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί σε:

 • Επαγωγική Σκέψη
 • Δημιουργικότητα
 • Επιστημονική Μέθοδος
 • Προσαρμογή σε Νέες Καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Δημιουργία Κριτικού Πνεύματος και Ανάληψη Πρωτοβουλιών
 • Αυτόνομη ή Ομαδική Εργασία

Περιεχόμενο Μαθήματος

1η Εβδομάδα Μαθημάτων
Τεχνολογική Καινοτομία-Μη Τεχνολογική Καινοτομία-Πατέντες (Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας)
2η Εβδομάδα Μαθημάτων
Στατιστική της Καινοτομίας (Εγχειρίδια της οικογενείας OECD/ Oslo, Frascati, Canberra)-Έμφαση σε Έρευνα και Πειραματική Δραστηριότητα και σε Ανθρώπινους Πόρους στην Επιστήμη και την Τεχνολογία
3η Εβδομάδα Μαθημάτων
Δείκτες Ε&Τ στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
4η Εβδομάδα Μαθημάτων
Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας-Νέες Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Ε&A και Καινοτομία
5η Εβδομάδα Μαθημάτων
Τεχνολογικό Χάσμα και Οικονομική Μεγέθυνση
6η Εβδομάδα Μαθημάτων
Οργάνωση Εκπόνησης Εργασίας-Παρουσίαση Εργασίας
7η Εβδομάδα Μαθημάτων
Η Αμφίδρομη Σχέση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Ακαδημαϊκού Χώρου και Επιχειρηματικότητας
8η Εβδομάδα Μαθημάτων
Ο Σχηματισμός Πολιτικής Έρευνας των Πανεπιστημίων μέσω του Αντίκτυπου του Patent Filing: Η Δημιουργική Διαδικασία Μεταφοράς της Επιστημονικής Γνώσης/ Άτυπη Πρόοδος
9η Εβδομάδα Μαθημάτων
Η Ερευνητική Κοινοπραξία ως Γέφυρα Μεταφοράς Γνώσης και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
10η Εβδομάδα Μαθημάτων
Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (Εθνικές και Περιφερειακές Πολιτικές Έρευνας)
11η Εβδομάδα Μαθημάτων
Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο για την έρευνα στην ΕΕ-Ένωση Καινοτομίας/Ορίζοντας 020 (Horizon Europe)-Σύνδεση Blue Sky με Εμπορία.
12η Εβδομάδα Μαθημάτων
Η Συμβολή των Πανεπιστημίων στην Τοπική Ανάπτυξη μέσω της Δημιουργίας Τεχνοβλαστών και Νεοφυών Επιχειρήσεων.
13η Εβδομάδα Μαθημάτων
Κριτική Επισκόπηση της Ακαδημαϊκής Επιχειρηματικότητας/ Τελική Επανάληψη

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι-Αξιολόγηση

 • Φυσική Παρουσία στην Τάξη- Μάθημα πρόσωπο με πρόσωπο
 • Χρήση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (ppt) – Δημιουργία αντίστοιχου αρχείου ppt
 • Δημιουργία Υποστηρικτικού Εγχειριδίου (Συμπληρωματικές Σημειώσεις)
 • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας eclass (υποστηρικτικό υλικό-σημειώσεις-ppt-εργασία)
 • Χρήση διαδραστικών τεχνολογιών
 • Διδακτική μέθοδος συμμετοχικής διαδικασίας
 • Ώρες γραφείου
 • Οργάνωση διδασκαλίας- 13 Διαλέξεις/ 7 Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies)

Αξιολόγηση φοιτητών

 • 100% Γραπτή Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις Ανάπτυξης και Κρίσης
 • Γραπτή τελική εξέταση (100% του βαθμού ή 70% του βαθμού για όσους κάνουν την προαιρετική εργασία. Στις παραπάνω περιπτώσεις συνεισφέρει ξεχωριστά ανά περίπτωση και η πριμοδότηση παρακολούθησης 10% των 2/3 των διαλέξεων)
 • Προαιρετική Ατομική ή Ομαδική Εργασία και Παρουσίαση της (συνεισφορά 30% του βαθμού). Οι φοιτητές καλούνται να γράψουν ένα ακαδημαϊκό κείμενο (κατάλληλα δομημένο με βιβλιοαναφορές και σχολιασμό) πάνω σε ένα θέμα σχετικό με την ύλη του μαθήματος.
 • Πριμοδότηση παρακολούθησης των 2/3 των διαλέξεων (10%)
 • Προαιρετική (Άτυπη-Εθελοντική) Πρόοδος στα μέσα του εξαμήνου-Προσομοίωση Τελικής Εξέτασης (βιωματική προσέγγιση)-Ο ρόλος της προόδου έχει μόνο θετικό πρόσημο. Με λίγα λόγια δεν προσμετράται αρνητικά.

Σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης, η διαδικασία αξιολόγησης προσαρμόζεται κατάλληλα στους-στις φοιτητές-τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

 • Mazzucato M. (2015), ‘Το Επιχειρηματικό Κράτος’, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική
 • OECD (2000), Εγχειρίδιο Canberra: Μέτρηση των Ανθρώπινων Πόρων Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΓΓΕΤ, ΟΟΣΑ, Paris
 • White M. & Bruton G. (2010), ‘Η Στρατηγική Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας’, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) (2002), ‘Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα, Ελλάδα 2001: Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία,’ ΓΓΕΤ, Αθήνα
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) (2010). ‘Μέτρηση των Δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ)-των επιχειρήσεων-έτους 2007’, ΓΓΕΤ, Αθήνα
 • Καραγιάννης Η. & Μπακούρος Ι. (2010), ‘Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα’, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σοφία
 • Κίτσιος Φ. & Ζοπουνίδης Κ. (2008), ‘Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών’, Αθήνα Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Κορρές Γ. (2005), ‘Τεχνολογική, κοινωνική, πολιτική και ανάπτυξη : Καινοτομικές δραστηριότητες και απασχόληση στην Ευρώπη’, Αθήνα εκδόσεις τυπωθήτω
 • Κωνσταντέλου Α. (2013), ‘Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (Τόμος ΄Α)’, Πάτρα Εκδόσεις ΕΑΠ
 • Λαμπριανίδης Λ. (2011), ‘Επενδύοντας στην Φυγή’, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική
 • Μαρκάτου Μ. & Σκάγιαννης Π. (2007), ‘Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα: Γεωγραφικά και τεχνολογικά πρότυπα’, περιοδικό αειχώρος ,τόμος 6 τεύχος (2) Νοέμβριος 2007: 134-167
 • Ξηρουχάκης Φ. (2016), Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή : ‘Επιχειρηματικότητα, καινοτομικές δραστηριότητες και ανταγωνιστικότητα στις Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις: Η Περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης’, Μυτιλήνη
 • Πιπερόπουλος Π. (2008), ‘Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Business Clusters, Αθήνα,Εκδόσεις Σταμούλη
 • Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Ιερομνήμων Τ., (2013), ‘Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2011 στην Ελλάδα’, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 • Σπάης Γ. (2007), ‘Εισαγωγή στη διαχείριση τεχνολογικών καινοτομιών’, Αθήνα Εκδόσεις Κριτική
 • Χατζηκωνσταντίνου Γ. & Γωνιάδης Η. (2009), ‘Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’. Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg

Ξενόγλωσση

 • Audretsch D. (2008), ‘Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth’,UK, Edward Elgar
 • Edquist C. (1997), ‘Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organisations’, Printer, London
 • Greenhalgh C. and Rogers M. (2010), ‘Innovation Property and Economic Growth’, Princeton Univ. Press
 • Libecap G., D. (2005), ‘University entrepreneurship and technology transfer’, Emerald Publishing Limited
 • Massey D. et. al. (1992) ‘High Tech Fantasies: Science Parks in Society, Science and Space’, Routledge, London
 • OECD (1994), Using Patent Data as Science and Technology Indicators-Patent Manual 1994: The Measurement of Scientific and Technological Activities, Paris
 • OECD (2002), Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development, ‘Frascati Manual 2002’,Paris
 • OECD/Eurostat (2005), Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data – Oslo Manual, The Measurement of Scientific and Technical Activities Series, Paris
 • OECD (2013), ‘Science, Technology and Industry Scoreboard 2013’, Paris