Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) με έμφαση στην διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο αλληλένδετος κρίκος της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων τονίζονται τα είδη διανοητικής ιδιοκτησίας, τα βασικά χαρακτηριστικά της νεοφυής επιχείρησης, αλλά και το επιχειρηματικό σχέδιο. Κύριος μαθησιακός στόχος είναι η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε αντίθεση με την καθιερωμένη λογική της ανακύκλωσης υποκατάστατων προϊόντων. Τέλος δίδεται έμφαση στην επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να ενισχυθεί ο καινοτόμος επιχειρηματίας.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 12:07:46

Διδάσκων

Ξηρουχάκης Φραγκίσκος

Email: fxirouchakis@materials.uoc.gr

Τηλ.:

Γραφείο:

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται η έναρξη του μαθήματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2022-2023 (10/02/2023 9.00-13.00 Παρασκευή-Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος). Παραπάνω πληροφορίες και επεξηγήσεις για τον τρόπο διδασκαλίας, καθώς και την περιγραφή του μαθήματος θα δοθούν κατά την διάρκεια των πρώτων μαθημάτων.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, παρακαλούνται να εγγραφούν άμεσα και στο eclass.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) με έμφαση στην διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο αλληλένδετος κρίκος της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων τονίζονται τα είδη διανοητικής ιδιοκτησίας, τα βασικά χαρακτηριστικά της νεοφυής επιχείρησης, αλλά και το επιχειρηματικό σχέδιο. Κύριος μαθησιακός στόχος είναι η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε αντίθεση με την καθιερωμένη λογική της ανακύκλωσης υποκατάστατων προϊόντων. Τέλος δίδεται έμφαση στην επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να ενισχυθεί ο καινοτόμος επιχειρηματίας.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί σε:

 • Επαγωγική Σκέψη
 • Δημιουργικότητα
 • Επιστημονική Μέθοδος
 • Προσαρμογή σε Νέες Καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Δημιουργία Κριτικού Πνεύματος και Ανάληψη Πρωτοβουλιών
 • Αυτόνομη ή Ομαδική Εργασία

Περιεχόμενο Μαθήματος

1η Εβδομάδα Μαθημάτων
Ορισμός Καινοτομίας-Είδη και Πηγές Καινοτομίας
2η Εβδομάδα Μαθημάτων
Χωρικά Συστήματα Καινοτομίας-Περιφερειακή Καινοτομία (Τεχνολογικά Πάρκα, Επιχειρηματικές Θερμοκοιτίδες)
3η Εβδομάδα Μαθημάτων
Είδη Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Εμπορικά Σήματα, Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό – Ανοικτές Τεχνολογίες
4η Εβδομάδα Μαθημάτων
Εξοικείωση με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διαδικασίες κατάθεσης τίτλων διανοητικής ιδιοκτησίας
5η Εβδομάδα Μαθημάτων
Ανάλυση Περιπτώσεων Διενέξεων Επιχειρήσεων ή και Οργανισμών για Θέματα σχετικά με την Διανοητική Ιδιοκτησία
6η Εβδομάδα Μαθημάτων
Οργάνωση Εκπόνησης Εργασίας-Παρουσίαση Εργασίας
7η Εβδομάδα Μαθημάτων
Ορισμός και Διακρίσεις ΜΜΕ-Βασικά Χαρακτηριστικά των Νεοφυών Επιχειρήσεων
8η Εβδομάδα Μαθημάτων
Τα Στάδια Ανάπτυξης μιας Νεοφυής Επιχείρησης-Η Συμβολή τους στην Τοπική Ανάπτυξη / Άτυπη Πρόοδος
9η Εβδομάδα Μαθημάτων
Η Έννοια της Επιχειρηματικότητας-Διακρίσεις Επιχειρηματικότητας (Πράσινη, Κοινωνική κτλ)
10η Εβδομάδα Μαθημάτων
Η Μέθοδος S.W.O.T/ Εσωτερικό και Εξωτερικό περιβάλλον
11η Εβδομάδα Μαθημάτων
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών
12η Εβδομάδα Μαθημάτων
Το Επιχειρηματικό Σχέδιο
13η Εβδομάδα Μαθημάτων
Χρηματοδοτώντας τον Καινοτόμο Επιχειρηματία (Business Angels, Venture Capital) / Τελική Επανάληψη

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι-Αξιολόγηση

 • Φυσική Παρουσία στην Τάξη- Μάθημα πρόσωπο με πρόσωπο
 • Χρήση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (ppt)-Δημιουργία αντίστοιχου αρχείου ppt
 • Δημιουργία Υποστηρικτικού Εγχειριδίου (Συμπληρωματικές Σημειώσεις)
 • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας eclass (υποστηρικτικό υλικό-αρχείο παρουσιάσεων (ππτ)-συμπληρωματικές σημειώσεις-εργασία)
 • Χρήση διαδραστικών τεχνολογιών
 • Διδακτική μέθοδος συμμετοχικής διαδικασίας
 • Ώρες γραφείου
 • Οργάνωση διδασκαλίας- 13 Διαλέξεις/ 7 Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies)

Αξιολόγηση φοιτητών

 • 100% Γραπτή Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις Ανάπτυξης και Κρίσης
 • Γραπτή τελική εξέταση (100% του βαθμού ή 70% του βαθμού για όσους κάνουν την προαιρετική εργασία. Στις παραπάνω περιπτώσεις συνεισφέρει ξεχωριστά ανά περίπτωση και η πριμοδότηση παρακολούθησης 10% των 2/3 των διαλέξεων)
 • Προαιρετική Ατομική ή Ομαδική Εργασία και Παρουσίασή της (συνεισφορά 30% του βαθμού). Οι φοιτητές καλούνται να γράψουν ένα ακαδημαϊκό κείμενο (κατάλληλα δομημένο με βιβλιοαναφορές και σχολιασμό) πάνω σε ένα θέμα σχετικό με την ύλη του μαθήματος.
 • Πριμοδότηση παρακολούθησης των 2/3 των διαλέξεων (10%)
 • Προαιρετική (Άτυπη-Εθελοντική) Πρόοδος στα μέσα του εξαμήνου-Προσομοίωση Τελικής Εξέτασης (βιωματική προσέγγιση)-Ο ρόλος της προόδου έχει μόνο θετικό πρόσημο. Με λίγα λόγια δεν προσμετράται αρνητικά.

Σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης, η διαδικασία αξιολόγησης προσαρμόζεται κατάλληλα στους-στις φοιτητές-τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

 • Bessant J. and Tidd J. (2018), ‘Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα’, Αθήνα Εκδόσεις Τζιόλα
 • Burns P. (2020), ‘Επιχειρηματικότητα και Μικρές Επιχειρήσεις’, Αθήνα Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Deakins D. & Freel M. (2017), ‘Επιχειρηματικότητα και μικρές επιχειρήσεις’, Αθήνα Εκδόσεις Rosili
 • Neck H., Neck C. & Murray E. (2020), ‘Επιχειρηματικότητα’, Αθήνα Εκδόσεις Κριτική
 • Spinelli S., Adams R. & Παπαδάκης Β. (2015), ‘Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων’, Αθήνα Εκδόσεις Utopia
 • Storey D. & Greene F. (2011), ‘Επιχειρηματικότητα για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις’, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική
 • White M. & Bruton G. (2010), ‘Η Στρατηγική Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας’, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική
 • Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) (2006), ‘Πολιτικές για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία στην Ελλάδα’, Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αθήνα
 • Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) (2008α), ‘Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα’, Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αθήνα
 • Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) (2008β), ‘Εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) και Συστημάτων-Συστάδων Επιχειρήσεων (clustering)’, Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αθήνα
 • Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) (2008γ), ‘Ετήσια έκθεση 2008: Η κατάσταση και οι προοπτικές των Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων’, Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αθήνα
 • Καραγιάννης Η. & Μπακούρος Ι. (2010), ‘Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα’, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σοφία
 • Κίτσιος Φ. & Ζοπουνίδης Κ. (2008), ‘Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών’, Αθήνα Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Κριεμάδης Θ. (2012), ‘Η Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις’, Αθήνα, Οικονομική Βιβλιοθήκη
 • Λαμπριανίδης Λ. (2004), ‘Η Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο’, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Επίκεντρο
 • Ματσατσίνης Ν. & Γρηγορούδης Ε. (2010), ‘Ανάπτυξη και λειτουργία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων’, Αθήνα Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Ξηρουχάκης Φ. (2014), ‘Η Ανάπτυξη Καινοτόμων ΜΜΕ στην Περιφέρεια Κρήτης και η Σημασία τους στην Τοπική Ανάπτυξη’, Πρακτικά 18ου Επιστημονικού Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
 • Ξηρουχάκης Φ. (2016), Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή : ‘Επιχειρηματικότητα, καινοτομικές δραστηριότητες και ανταγωνιστικότητα στις Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις: Η Περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης’, Μυτιλήνη
 • Πιπερόπουλος Π. (2008), ‘Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Business Clusters, Αθήνα,Εκδόσεις Σταμούλη
 • Σπανός Ι. (2013), ‘Εισαγωγή στην Καινοτομία (Τόμος ΄Β’)’, Πάτρα Εκδόσεις ΕΑΠ
 • Χατζηκωνσταντίνου Γ. & Γωνιάδης Η. (2009), ‘Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’. Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg

Ξενόγλωσση

 • Audretsch D. (2008), ‘Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth’,UK, Edward Elgar
 • Copus A, Skuras D., & Tsegenidi K. (2008), ‘Innovation and Peripherality: An Empirical Comparative Study of SMEs in Six European Union Member Countries’,Economic Geography, 84(1):51-82
 • Corrales M., E. (2019), ‘Innovation and Entrepreneurship: A New Mindset for Emerging Markets’, UK, Emerald Publishing Limited
 • Greenhalgh C. and Rogers M. (2010), ‘Innovation Property and Economic Growth’, Princeton Univ. Press
 • Leon D., I. and Donoso J., F. (2017), ‘Innovation, Startups and Intellectual Property Management’, Switzerland, Springer International Publishing AG
 • Johnson and Scoles (1999), ‘Exploring Corporate Strategy’, London Prentice Hall Europe
 • Porter M. (1998), ‘Clusters and the new economics of competition’, Harvard BusinessReview, November- December, pp. 77-90.
 • Xirouchakis F. (2017), ‘Micro Enterprise and Micro Innovation in a Turbulent Era : A Southern European Union Perspective’, in Handbook of Research on Policies and Practices for Sustainable Economic Growth and Regional Development, Korres, G., Kourliouros, E. & Michailidis, M. (eds)., IGI Global, USA, pp.205-215
 • Xirouchakis F. (2015), ‘Entrepreneurship Activity and Innovation in the Greek Regions’, The Cyprus Journal of Sciences Vol.13 2015 / 105-117

Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία

EspaceNet – European Patent Office Database for patent search