Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται στοιχεία σύνθεσης και χαρακτηρισμού κολλοειδών σωματιδίων (οργανικών και ανόργανων) και γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση και εμβάθυνση σε θέματα κολλοειδών που έχουν παρουσιαστεί στο μάθημα Υλικά ΙΙ (αλληλεπιδράσεις, σταθεροποίηση κολλοειδών σε διάλυμα). Επίσης συζητούνται νέα θέματα αφορούν την μηχανική επεξεργασία τον χαρακτηρισμό του μεγέθους, της επιφάνειας των κολλοειδών σωματιδίων καθώς και τα χαρακτηριστικά φαινόμενα σε διασπορές κολλοειδών όπως η σταθερότητα, η κροκίδωση/θρόμβωση και η καθίζηση. Τέλος παρουσιάζονται οι βασικές πειραματικές τεχνικές χαρακτηρισμού των σωματιδίων και των διασπορών τους, όπως η μικροσκοπία, η σκέδαση, ηλεκτροχημικές μέθοδοι και η ρεολογία.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 12:06:42

Διδάσκων

Πετεκίδης Γιώργος

Email: georgp@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810391490

Γραφείο: Δ-109, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Ώρες γραφείου:

Διεξαγωγή μαθήματος

Ανακοινώσεις

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται στοιχεία σύνθεσης και χαρακτηρισμού κολλοειδών σωματιδίων (οργανικών και ανόργανων) και γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση και εμβάθυνση σε θέματα κολλοειδών που έχουν παρουσιαστεί στο μάθημα Υλικά ΙΙ (αλληλεπιδράσεις, σταθεροποίηση κολλοειδών σε διάλυμα). Επίσης συζητούνται νέα θέματα αφορούν την μηχανική επεξεργασία τον χαρακτηρισμό του μεγέθους, της επιφάνειας των κολλοειδών σωματιδίων καθώς και τα χαρακτηριστικά φαινόμενα σε διασπορές κολλοειδών όπως η σταθερότητα, η κροκίδωση/θρόμβωση και η καθίζηση. Τέλος παρουσιάζονται οι βασικές πειραματικές τεχνικές χαρακτηρισμού των σωματιδίων και των διασπορών τους, όπως η μικροσκοπία, η σκέδαση, ηλεκτροχημικές μέθοδοι και η ρεολογία. Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

 1. εξοικείωση των φοιτητών με την σύνθεση κολλοειδών διασπορών,
 2. κατανόηση των βασικών μεθόδων χαρακτηρισμού σωματιδίων σε αραιές και πυκνές διασπορές,
 3. εξοικείωση με τεχνικές ρεολογίας.

Διδασκόμενη ύλη

 • Εισαγωγή
 • Σύνθεση Διασπορών
 • Μηχανική επεξεργασία
 • Πολυμερισμός Γαλακτώματος: Σωματίδια Latex, Μικροπηκτώματα
 • Πολυμερισμός Αιωρήματος
 • Μέθοδοι Συμπύκνωσης
 • Χαρακτηρισμός σωματιδίων
 • Διαστάσεις και πολυδιασπορά σωματιδίων
 • Χαρακτηρισμός επιφανειών σωματιδίων
 • Διαβροχή
 • Χαρακτηρισμός Διασπορών
 • Σταθερότητα διασπορών
 • Κροκίδωση και Θρόμβωση
 • Καθίζηση
 • Πειραματικές μέθοδοι χαρακτηρισμού
 • Μικροσκοπία
 • Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
 • Υδροδυναμικές μέθοδοι – Καθίζηση
 • Ηλεκτροχημικές μέθοδοι
 • Ρεολογία

Σημειώσεις

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελική γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει συνδυασμό:

 • Ανάπτυξης θεμάτων που αφορούν τόσο θεωρητικές ερωτήσεις ανάπτυξης όσο και ασκήσεις υπολογισμών.
 • Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν σύγχρονα ερευνητικά θέματα για παρουσίαση.

Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις Μαθήματος (καθ. Γ. Πετεκίδης)
 2. R. J. Hunter, Foundations of Colloid Science, Oxford, University Press, New York, 2001
 3. W.B. Russel, D.A. Saville, W.R. Schowalter, Colloidal Dispersions, Cambridge University Press, 1989
 4. Κ. Παναγιώτου, Διεπιφανειακά Φαινόμενα & Κολλοειδή Συστήματα, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1998.
 5. D. F. Evans, H. Wennerström, The Colloidal Domain, Where Physics, Chemistry, Biology and Technology meet, 2nd Edition, John Willey and Sons, New York, 1999.
 6. R. M. Fitch, “Polymer Colloids, A comprehensive introduction”, Academic Press, London, 1997

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Soft Matter, Macromolecules, Langmuir, Journal of Colloid and Interface Science, Physical Review Letters, Physical Review E

Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Η
ECTS 5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα