Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:53:41

Διδάσκων

Κατσίδης Χαράλαμπος

Email: katsidis@materials.uoc.gr

Τηλ.:

Γραφείο:

Ώρες γραφείου:

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Project 45%
Τελική Εξέταση 55%

Βιβλιογραφία

Τεχνολογία Κατασκευής Διατάξεων Μικροηλεκτρονικής

  1. Millman J. & Halkias C., “Integrated Electronics. Analog and Digital Circuits and Systems”, McGraw Hill (1972).
  2. Millman J. & Grabel A., “Μικροηλεκτρονική”, 2η ΄Εκδοση, Τόμος Α, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη (1996).
  3. Οικονόμου Ν. Α. & Θαναηλάκης Α. Κ., “Φυσική και Τεχνολογία των Ημιαγωγών”, Θεσσαλονίκη (1980).
  4. Pierret, R. F., “Semiconductor Device Fundamentals”, Addison-Wesley, International Edition (1996).

Βασικά Χαρακτηριστικά Διατάξεων Μικροηλεκτρονικής και Εφαρμογές

  1. Καρύμπακας Κ., “Γενική Ηλεκτρονική”, Τόμος Α, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη (1986).
  2. Millman J. & Halkias C., “Integrated Electronics. Analog and Digital Circuits and Systems”. McGraw Hill (1972).
  3. Millman J. & Grabel A., “Μικροηλεκτρονική”, 2η ΄Εκδοση, Τόμος Α, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη (1996).
Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Η
ECTS 5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα