Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Το μάθημα έχει ως στόχο να εμβαθύνει σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τα χαλαρά υλικά, καλύπτοντας θέματα από τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό, τις στατικές και δυναμικές ιδιότητες και την κατεργασία χαλαρών υλικών.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 10:14:05

Διδάσκων

Βλασσόπουλος Δημήτρης

Emails: dvlasso@materials.uoc.gr , dvlasso@iesl.forth.gr

Τηλ.: +30 2810 391469

Γραφείο: ΙΗΔΛ-ΙΤΕ Δ102

Ώρες γραφείου:

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Παρασκευή 17:00-20:00, Εργαστήριο Πολυμερών, ΙΤΕ

Ανακοινώσεις

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως στόχο να εμβαθύνει σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τα χαλαρά υλικά, καλύπτοντας θέματα από τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό, τις στατικές και δυναμικές ιδιότητες και την κατεργασία χαλαρών υλικών.

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Εμβάθυνση των φοιτητών σε ειδικά, και πιο εξειδικευμένα, θέματα χαλαρών υλικών που δεν καλύπτονται από τα άλλα μαθήματα του τομέα.
 • Δυνατότητα επίλυσης στοχευμένων προβλημάτων και εξοικείωση με δεδομένα χαλαρών υλικών.
 • Αντίληψη των εφαρμογών των χαλαρών υλικών σε νέες τεχνολογίες.
 • Προετοιμασία των φοιτητών για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή/και μεταπτυχιακών σπουδών στη χαλαρή ύλη.
 • Έκθεση των φοιτητών σε διδασκαλία από διακεκριμένους επισκέπτες καθηγητές του εξωτερικού.

Διδασκόμενη Ύλη

Το μάθημα αποτελείται από μια σύντομη αναδρομή των κύριων χαρακτηριστικών χαλαρής ύλης (κλίμακες μήκους, χρόνου και ενέργειας), της οποίας έπεται συζήτηση σε κάποια από τα παρακάτω θέματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών:

 • Σύγχρονες μέθοδοι σύνθεσης και χαρακτηρισμού πολυμερών
 • Σύνθεση και χαρακτηρισμός κολλοειδών συστημάτων
 • Μέθοδοι μηχανο-χημείας
 • Υπερμοριακή χημεία
 • Μικροσκοπικές θερμικές κινήσεις – μεσοσκοπικά μοντέλα πολυμερών
 • Πολυμερικά πηκτώματα και σύνδεση με άλλες μορφές χαλαρής ύλης
 • Ημιάκαμπτα πολυμερή και υγροί κρύσταλλοι
 • Πολυμερικά μείγματα
 • Συμπολυμερή
 • Διακλαδωμένα πολυμερή
 • Ρεομετρία και μη-γραμμική απόκριση (διάτμηση, έκταση)
 • Κρυσταλλικά πολυμερή
 • Αργές κινήσεις και ετερογένειες
 • Υαλώδης μετάπτωση
 • Σκληρές και χαλαρές σφαίρες, αλληλεπιδράσεις
 • Κρυστάλλωση και υαλώδης μετάπτωση κολλοειδών
 • Κολλοειδή πηκτώματα και μείγματα κολλεοιδών-πολυμερών
 • Ιξωδοελαστικότητα και διάχυση κολλοειδών

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω σετ ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και με γραπτή τελική εξέταση στα ελληνικά (ή Αγγλικά αν ο διδάσκων είναι αγγλόφωνος) που περιλαμβάνει συνδυασμό επίλυσης προβλημάτων και ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων. Υπάρχει δυνατότητα για προφορική εξέταση για φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Σημειώσεις

Βιβλιογραφία

 • M. Rubinstein and R. H. Colby, Polymer Physics. Oxford University Press, 2003.
 • J. D. Ferry, Viscoelastic Properties of Polymers, Wiley, 1980
 • M. Doi, S.F. Edwards, The theory of polymer dynamics, Oxford University Press, 2007
 • J. Mewis, N. J. Wagner, Colloidal suspension rheology, Cambridge University Press, 2012

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Macromolecules
 • ACS Macro Letters
 • Soft Matter
 • Journal of Rheology
 • Polymer Chemistry
 • Journal of Polymer Science A: Polymer chemistry
Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Η
ECTS 5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα