Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-121
Γενική Χημεία

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
1ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
6
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
 • Διαλέξεις: 52
 • Φροντιστήριο: 26
 • Μελέτη: 100
 • Σύνολο: 178

Διδάσκοντες

Κώστας Στούμπος
email
cstoumpos@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810545037
γραφείο
Γ-203, κτήριο Χημείας
Ώρες γραφείου
Τετάρτη 14:00-16:00
Μ. Τυλλιανάκης
email
tilman@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394287
2810545058
γραφείο
B-203, κτήριο Επιστήμης Υπολογιστών
302, κτήριο Χημείας
Ώρες γραφείου
Πέμπτη 11:00-13:00i
B-203, κτήριο Επιστήμης Υπολογιστών

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 09:00-11:00, Τρίτη 09:00-11:00 και Πέμπτη 09:00-11:00.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

 1. Βασικές γνώσεις Χημείας: Μονάδες μέτρησης, εξισορρόπηση χημικών αντιδράσεων
 2. Ατομική και μοριακή δομή της ύλης: Δομή του ατόμου, Ατομικά τροχιακά, Περιοδικός Πίνακας και περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων, Χημικός Δεσμός και Θεωρίες Δεσμού, Μοριακή Γεωμετρία, Μοριακά τροχιακά
 3. Καταστάσεις της ύλης και διαλύματα: Αέρια φάση, Καταστατική εξίσωση των αερίων, Κινητική θεωρία των αερίων, Υγρή φάση, διαμοριακές δυνάμεις, διαγράμματα φάσης, Στερεά φάση, Δομή των στέρεων, Τύποι δεσμών στα στερεά, Κράματα, Μέταλλα-Ημιαγώγοι-Μονωτές, Πολυμερή, Νανοϋλικά, Ιδιότητες διαλυμάτων, Προσθετικές ιδιότητες
 4. Χημικές αντιδράσεις και Χημική ισορροπία: Μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων, τάξη αντίδρασης, Χημική ισορροπία, Αρχή LeChatelier, Οξεοβασική ισορροπία, Κατηγοριοποίηση οξέων-βάσεων, Επίδραση κοινού ιόντος, Διαλυτότητα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος αποτελεί μια γενική εισαγωγή στις βασικές χημικές έννοιες. Στόχος του μαθήματος είναι η κατάρτιση των πρωτοετών φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται από το τμήμα και άπτονται στην επιστήμη της Χημείας. Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

 1. Βασικές γνώσεις Χημείας
 2. Ατομική και μοριακή δομή της ύλης
 3. Καταστάσεις της ύλης και διαλύματα.
 4. Χημικές αντιδράσεις και Χημική ισορροπία

Γενικές ικανότητες

Αξιολόγηση φοιτητών

Στο μάθημα θα δοθούν δύο γραπτές εξετάσεις προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η τελική γραπτή εέταση την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο τελικός βαθμός θα είναι Τ.Β =30%*βαθμός α προόδου + 30%*βαθμός β προόδου + 40%*βαθμός τελικής εξέτασης. Προϋπόθεση επιτυχίας του μαθήματος είναι ο βαθμός τελικής εξέτασης να είναι τουλάχιστον 5 (πέντε).

Βιβλιογραφία

 1. T. L. Brown, H. E. Lemay, B. E Bursten, C. J. Murphy, P. M. Woodward, M. W. Stoltzfus ««Χημεία, η Κεντρική Επιστήμη», 13η Έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη 2016
 2. D. D. Ebbing, S. D. Gammon «Σύγχρονη Γενική Χημεία» 10η έκδοση, Εκδόσεις Τραυλός 2014
 3. P. Atkins, L. Jones, L. Laverman «Αρχές Χημείας» 1η έκδοση, Εκδόσεις Utopia 2018