ΕΤΥ-122
Οργανική Χημεία

Διδάσκουσα

Κ. Βελώνια
email
velonia@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810 394036

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Προτεινόμενο βιβλίο

«Οργανική Χημεία για τις Επιστήμες της Ζωής», David Klein

Ύλη

Κεφάλαιο 1
Ανασκόπηση Γενικής Χημείας,
Κεφάλαιο 2
Μοριακές Αναπαραστάσεις,
Κεφάλαιο 3
Οξέα και Βάσεις,
Κεφάλαιο 4
Αλκάνια και Κυκλοαλκάνια,
Κεφάλαιο 5
Στερεοϊσομέρεια,
Κεφάλαιο 6
Χημική Δραστικότητα και Μηχανισμοί Χημικών Αντιδράσεων,
Κεφάλαιο 7
Αντιδράσεις Υποκατάστασης,
Κεφάλαιο 8
Αλκένια: Δομή και Παρασκευές μέσω Αντιδράσεων Απόσπασης,
Κεφάλαιο 9
Αντιδράσεις Προσθήκης Αλκενίων,
Κεφάλαιο 10
Αλκύνια,

Συνοπτικά (βασικοί ορισμοί):

Κεφάλαιο 11
Ριζικές Αντιδράσεις,
Κεφάλαιο 14
Φασματοσκοπία,
Κεφάλαιο 15
Αρωματικές Ενώσεις,
Κεφάλαιο 21
Υδατάνθρακες,
Κεφάλαιο 22
Αμινοξέα, Πεπτίδια και Πρωτεΐνες,
Κεφάλαιο 23
Λιπίδια.

Ασκήσεις

Εξετάσεις

Πρόοδος: Προαιρετική (συμμετοχή μόνο μετά από δήλωση)
Βαθμός: max[Βαθμός Τελικής Εξέτασης, {60% Βαθμός Τελικής Εξέτασης+40% Βαθμός Προόδου}].
Προϋπόθεση: Βαθμός Τελικής Εξέτασης >4.