Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-122
Οργανική Χημεία

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
2ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
6
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
  • Διαλέξεις: 52
  • Φροντιστήριο: 26
  • Ώρες γραφείου: 10
  • Σύνολο: 86

Διδάσκουσα

Κέλλυ Βελώνια
email
velonia@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394036
γραφείο
Γ-216, κτήριο Χημείας

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Τρίτη 09:00-11:00 και Παρασκευή 09:00-11:00, αμφ. A1 Χημικού.
Ώρες Ασκήσεων
Τετάρτη 09:00-11:00, αμφ. Α Επιστήμης Υπολογιστών.

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Κεφάλαιο 1
Ανασκόπηση Γενικής Χημείας. Δομή, δεσμοί, μοριακές ιδιότητες και φύση οργανικών ενώσεων.
Κεφάλαιο 2
Μοριακές Αναπαραστάσεις.
Κεφάλαιο 3
Οξέα και Βάσεις.
Κεφάλαιο 4
Αλκάνια και Κυκλοαλκάνια.
Κεφάλαιο 5
Στερεοϊσομέρεια, Στερεοχημεία.
Κεφάλαιο 6
Χημική Δραστικότητα και Μηχανισμοί Χημικών Αντιδράσεων.
Κεφάλαιο 7
Αντιδράσεις Υποκατάστασης.
Κεφάλαιο 8
Αλκένια: Δομή και Παρασκευές μέσω Αντιδράσεων Απόσπασης.
Κεφάλαιο 9
Αντιδράσεις Προσθήκης Αλκενίων.
Κεφάλαιο 10
Αλκύνια, Αλκυλακογονίδια.

Συνοπτικά (βασικοί ορισμοί):

Κεφάλαιο 11
Ριζικές Αντιδράσεις.
Κεφάλαιο 14
Προσδιορισμός δομής οργανικών ενώσεων: Εισαγωγή στη φασματομετρία μάζας (ΜS) και υπέρυθρου (IR), φασματοσκοπία πυρηνικού́ μαγνητικού́ συντονισμού́ (ΝΜR) και φασματοσκοπία υπεριώδους (UV).
Κεφάλαιο 15
Αρωματικές Ενώσεις.
Κεφάλαιο 21
Υδατάνθρακες.
Κεφάλαιο 22
Αμινοξέα, Πεπτίδια και Πρωτεΐνες.
Κεφάλαιο 23
Λιπίδια.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα οργανικής χημείας και έχει στόχο την μετάδοση βασικών γνώσεων οργανικής χημείας που απαιτούνται για την κατανόηση και επιτυχή ολοκλήρωση άλλων προπτυχιακών μαθημάτων υποβάθρου όπως η χημεία υλικών, η χημεία πολυμερών, η βιοχημεία, τα βιοϋλικά.

Μετά από επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

Αξιολόγηση φοιτητών

Πρόοδος
Προαιρετική (συμμετοχή μόνο μετά από δήλωση)
Βαθμός
max[Βαθμός Τελικής Εξέτασης, {60% Βαθμός Τελικής Εξέτασης+40% Βαθμός Προόδου}].
Προϋπόθεση
Βαθμός Τελικής Εξέτασης >4.

Η πρόοδος και η τελική εξέταση περιλαμβάνουν:

Βιβλιογραφία