Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-207
Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
και Επιχειρηματικότητα

Διδάσκων

Δρ. Μάνος Τριχάς, PhD, MBEcon
Innovation Manager
Υπεύθυνος Λειτουργίας Περιφερειακού Γραφείου ΟΒΙ
Κτίριο Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης/ΙΤΕ
Τηλ: 2810391833
email: mtrichas@materials.uoc.gr
CV

Ανακοινώσεις

Το μάθημα προσφέρεται χωρίς προαπαιτούμενο μάθημα.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 08/02/2021. Η ώρα διεξαγωγής είναι στις 15:00 και η πλατφόρμα διδασκαλίας το bigbluebutton. Συνδεθείτε στο link.

Διδασκόμενη Ύλη

Το μάθημα αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερις γενικές ενότητες:

 1. σε αυτή που πραγματεύεται το πώς γεννιέται, πώς ωριμάζει και πώς διαχέεται η γνώση,
 2. στην ενότητα του πώς η πολιτική περί διανοητικής ιδιοκτησίας διαμορφώνει την ερευνητική διαδικασία,
 3. στην ενότητα του ποιες είναι οι πολιτικές έρευνας και καινοτομίας σε κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση, και, τέλος,
 4. στην ενότητα του πώς στη πράξη τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μεταφέρουν τεχνολογία στην αγορά, είτε υπό μορφή δημιουργίας τεχνοβλάστών, είτε με αδειοδοτήσεις. Στη τελευταία ενότητα θα υπάρξουν και ομιλίες από στελέχη φορέων που δραστηριοποιούνται στη δημιουργία γνώσης (κυρίως στο λεγόμενο deep tech – υλικά, βιοτεχνολογία, μηχανική, νανοτεχνολογία κλπ) και τη μεταφορά τεχνολογίας.

Συνοπτική θεματολογία

Τρόπος Διδασκαλίας, Εξέτασης και Βαθμολόγησης

Το μάθημα αποτελείται από 13 τετράωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Η πλειονότητα των συναντήσεων θα συνίσταται στη συζήτηση των θεμάτων κάθε εβδομάδας με την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Ο διδάσκων θα κάνει μια σύντομη εισαγωγή, η οποία θα ακολουθείται από τη συζήτηση του διδακτικού υλικού.

Μέρος των διαλέξεων θα περιλαμβάνει ομιλίες στελεχών της αγοράς και εκτενή συζήτηση των θεμάτων των ομιλιών και ερωτήσεις των φοιτητών.

Στις υποχρεώσεις του μαθήματος περιλαμβάνονται

 1. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου η εκπόνηση δύο γραπτών ερευνητικών εργασιών ανά φοιτητή ως σύντομων (μέχρι 1000 λέξεις) κριτικών απαντήσεων σε επιστημονικά και επιχειρηματικά άρθρα (υπό συνοπτική μορφή αφίσας μεγέθους Α4 στην οποία θα υπάρχει κείμενο, διαγράμματα, νοητικά σχήματα κλπ), με συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης.
 2. Η παρουσίαση των εργασιών στο αμφιθέατρο στο τέλος του εξαμήνου.

Σημείωση: το συνολικό πλήθος των εργασιών και η κατανομή τους στους φοιτητές θα εξαρτηθεί από το πλήθος των φοιτητών που παρακολουθούν ενεργά το μάθημα.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια

 1. Συστηματική παρουσία στις διαλέξεις και ενεργός συμμετοχή στη συζήτηση των θεμάτων του μαθήματος (20%).
 2. Σύντομες γραπτές εργασίες στις οποίες θα παρουσιάζονται οι απόψεις των φοιτητών σε επιστημονικά και επιχειρηματικά άρθρα και θα γίνεται κριτική ανάλυσή τους (15%).
 3. Τελική γραπτή εξέταση (50%).
 4. Παρουσίαση εργασίας στην τάξη (15%).

Βιβλιογραφία

Κύρια συγγράμματα και πληροφοριακά συστήματα:

 1. Greenhalgh, C. and Rogers, M. (2010), Innovation Property and Economic Growth, Princeton Univ. Press, ISBN: 9780691137995
 2. Swann, G.M. (2009), The Economics of Innovation: An Introduction, Edward Elgar Publishing, ISBN: 978 1 84844 006 7.
 3. Σύστημα τηλεδιάσκεψης για εξ’ αποστάσεως ομιλίες