ΕΤΥ-209
Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Διδάσκων

Δρ. Μάνος Τριχάς, PhD, MBEcon
Innovation Manager
Υπεύθυνος Λειτουργίας Περιφερειακού Γραφείου ΟΒΙ
Κτίριο Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης/ΙΤΕ
Τηλ: 2810391833
email: mtrichas@materials.uoc.gr
CV

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

Το μάθημα αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερις γενικές ενότητες:

 1. σε αυτή που πραγματεύεται το τι είναι επιχειρηματικότητα, πώς εκείνη έχει συνεχώς ανάγκη την καινοτομία και πώς την εντάσσει στις δραστηριότητές της,
 2. στην ενότητα του πώς οι κοινωνικές επιταγές και οι μεγάλες ανελαστικότητες του σύγχρονου κόσμου, όπως αυτή της κλιματικής αλλαγής, δημιουργούν την απαίτηση σχεδιασμού των επιχειρήσεων βάσει των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης,
 3. στην ενότητα του πώς σχεδιάζουμε μια επιχείρηση και πώς αναζητούμε πηγές χρηματοδότησης, και, τέλος,
 4. στην ενότητα των ομιλιών στελεχών τεχνοκοιτίδων, επιχειρήσεων και επενδυτών.

Συνοπτική θεματολογία

Τρόπος Διδασκαλίας, Εξέτασης και Βαθμολόγησης

Το μάθημα αποτελείται από 13 τετράωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Η πλειονότητα των συναντήσεων θα συνίσταται στη συζήτηση των θεμάτων κάθε εβδομάδας με την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Ο διδάσκων θα κάνει μια σύντομη εισαγωγή, η οποία θα ακολουθείται από τη συζήτηση του διδακτικού υλικού.

Μέρος των διαλέξεων θα περιλαμβάνει ομιλίες στελεχών της αγοράς και εκτενή συζήτηση των θεμάτων των ομιλιών και ερωτήσεις των φοιτητών.

Στις υποχρεώσεις του μαθήματος περιλαμβάνονται

 1. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου η εκπόνηση δύο γραπτών ερευνητικών εργασιών ανά φοιτητή ως σύντομων (μέχρι 1000 λέξεις) κριτικών απαντήσεων σε επιστημονικά και επιχειρηματικά άρθρα (υπό συνοπτική μορφή αφίσας μεγέθους Α4 στην οποία θα υπάρχει κείμενο, διαγράμματα, νοητικά σχήματα κλπ), με συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης.
 2. Η παρουσίαση των εργασιών στο αμφιθέατρο στο τέλος του εξαμήνου.

Σημείωση: το συνολικό πλήθος των εργασιών και η κατανομή τους στους φοιτητές θα εξαρτηθεί από το πλήθος των φοιτητών που παρακολουθούν ενεργά το μάθημα.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια

 1. Συστηματική παρουσία στις διαλέξεις και ενεργός συμμετοχή στη συζήτηση των θεμάτων του μαθήματος (20%).
 2. Σύντομες γραπτές εργασίες στις οποίες θα παρουσιάζονται οι απόψεις των φοιτητών σε επιστημονικά και επιχειρηματικά άρθρα και θα γίνεται κριτική ανάλυσή τους (15%).
 3. Τελική γραπτή εξέταση (50%).
 4. Παρουσίαση εργασίας στην τάξη (15%).

Βιβλιογραφία

Κύρια συγγράμματα και πληροφοριακά συστήματα:

 1. Andrew Metrick, Ayako Yasuda Venture Capital and the Finance of Innovation, ISBN-13: 978-0470454701
 2. M. E. Porter and M. R. Kramer, “Creating Shared Value,” Harvard Business Review, Vol. 89, No. 1, 2011, pp. 2-17
 3. Handbook of Entrepreneurship Research: An Interdisciplinary Survey and Introduction, Springer New York Dordrecht Heidelberg London, ISBN 978-1-4419-1190-2
 4. An Entrepreneur's Guide to the Venture Capital Galaxy Dirk De Clercq, Vance H. Fried, Oskari Lehtonen and Harry J. Sapienza, Academy of Management Perspectives, Vol. 20, No. 3 (Aug. 2006), pp. 90-112
 5. Το Εγχειρίδιο του μικρού και μεσαίου επιχειρηματία – Πρακτικός οδηγός για μια κερδοφόρα μικρή και μεσαία επιχείρηση, Νίκος Ε. Σκουλάς, Εκδόσεις NSA, ISBN: 960406276X