ΕΤΥ-222
Φασματοσκοπία

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Επιλογής
Εξάμηνο σπουδών
4ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
3
Πιστωτικές μονάδες
5
Προαπαιτούμενα μαθήματα
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
 • Διαλέξεις: 39
 • Μελέτη: 80
 • Εργαστήριο: 20
 • Σύνολο: 139

Διδάσκων

Άγγελος Φιλιππίδης
email
filagg@iesl.forth.gr
τηλέφωνο
2810 391129
γραφείο
ΙΤΕ

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Παρασκευή 09:00-12:00, αιθ. Α210 Μαθηματικού

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη Ύλη

Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2
Δονητική φασματοσκοπία μορίων
Κεφάλαιο 3
Θεωρία Ομάδων
Κεφάλαιο 4
Φασματοσκοπία Raman και Φασματοσκοπία Raman Ενίσχυσης Πεδίου (Surface Enhanced Raman Spectroscopy, SERS)
Κεφάλαιο 5
Φασματοσκοπία υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier (FT-IR) και Αποσβένουσας Ολικής Ανάκλασης (Attenuated Total Reflectance, ATR)
Κεφάλαιο 6
Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (Nuclear Magnetic Resonance, NMR)
Κεφάλαιο 7
Φασματοσκοπία laser (π.χ. Φασματοσκοπία Φθορισμού Επαγόμενου από Λέιζερ (Laser Induced Fluorescence, LIF)
Κεφάλαιο 8
Φασματοσκοπία laser (π.χ. Φασματοσκοπία Εκπομπής Πλάσματος Επαγόμενου από Λέιζερ (Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS)
Κεφάλαιο 9
Φασματοσκοπία Φθορισμού ακτίνων-Χ (X-ray Fluorescence, XRF)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

Η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών και εννοιών σχετικά με τη χρήση σύγχρονων φασματοσκοπικών τεχνικών στο πεδίο της επιστήμης των υλικών. Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να έχουν αποκτήσει τις βάσεις και την εμπειρία για το πόσο σημαντικές είναι οι φασματοσκοπικές τεχνικές στην επιστήμη τους

Σημειώσεις

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με:

 1. Την ενεργό συμμετοχή τους στις διαλέξεις του μαθήματος
 2. Τις ερωτήσεις/ασκήσεις κατά τη διάρκεια και το τέλος κάθε διάλεξης
 3. Την εκπόνηση και παρουσίαση προφορικής εργασίας (σε ομάδες), (30%)
 4. Τη γραπτή εξέτασή τους (70%) που περιλαμβάνει συνδυασμό:
  • Ερωτήσεων με επιλογή πολλαπλών απαντήσεων
  • Ανάπτυξης θεμάτων

Βιβλιογραφία

 1. P. Atkins, J. De Paula, "Φυσικοχημεία", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018
 2. Skoog, Holler, Crouch, "Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης", 6η Έκδοση, 2007
 3. D. C. Harris, "Ποσοτική χημική ανάλυση", Τόμος Β, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2010
 4. D.C. Harris, M.D. Bertolucci, "Symmetry and Spectroscopy" (Dover, NY 1978)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 1. Analytical and Bioanalytical Chemistry
 2. Spectrochimica Acta Part A
 3. Microchemical Journal
 4. Physical Chemistry Chemical Physics