ΕΤΥ-242
Υλικά ΙΙI: Μικροηλεκτρονικά-Οπτοηλεκτρονικά Υλικά

Διδάσκων

Π. Σαββίδης
email
psav@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394115
γραφείο
Κτίριο Φυσικού

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Σημειώσεις

Κεφάλαια 1-3

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 10


Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Βιβλιογραφία