ΕΤΥ-340
Φαινόμενα Μεταφοράς
στην Επιστήμη Υλικών

Διδάσκων

Δ. Βλασσόπουλος
email
dvlasso@iesl.forth.gr
τηλέφωνο
2810391469, 2810391300 (γραμματεία)
γραφείο
Κτίριο ΙΤΕ, Δ-102

Ανακοινώσεις

Διδασκόμενη ύλη

Εισαγωγικές έννοιες:
Ρευστά – στατική ρευστών. Τι είναι τα φαινόμενα μεταφοράς. Κανόνες διατήρησης. Στοιχεία διανυσματικού και τανυστικού λογισμού.
Μεταφορά ορμής.
Ιξώδες και μηχανισμοί μεταφοράς ορμής. Μικροσκοπικά ισοζύγια ορμής για στρωτή ισόθερμη ροή. Μακροσκοπικά ισοζύγια. Μηχανική ενέργεια.
Μεταφορά θερμότητας.
Θερμική αγωγή και μηχανισμοί μεταφοράς θερμικής ενέργειας. Μικροσκοπικά ισοζύγια σε στρωτή ροή. Μακροσκοπικά ισοζύγια.
Μεταφορά μάζας.
Διάχυση και μηχανισμοί μεταφοράς μάζας. Μικροσκοπικά ισοζύγια μάζας σε στρωτή ροή. Μακροσκοπικά ισοζύγια.

Σημειώσεις

 1. Εισαγωγή
 2. Διανύσματα-Τανυστές
 3. Στατική Ρευστών
 4. Αρχές Διατήρησης
 5. Επιτάχυνση
 6. Μακροσκοπικά ισοζύγια
 7. Μακροσκοπικά ισοζύγια – Διατήρηση ενέργειας
 8. Εφαρμογές Μακροσκοπικών ισοζυγίων
 9. Εφαρμογές Bernoulli
 10. Απώλειες Ενέργειας
 11. Ιξώδες και οι μηχανισμοί της μεταφοράς ορμής
 12. Εξισώσεις Navier-Stokes
 13. Εξισώσεις Διατήρησης
 14. Ισοζύγια ορμής–Κατανομή ταχύτητας σε στρωτή ροή
 15. Διαστατική Ανάλυση
 16. Θερμική αγωγιμότητα και οι μηχανισμοί μεταφοράς ενέργειας
 17. Μηχανισμοί μεταφοράς ενέργειας
 18. Μικροσκοπικά ισοζύγια ενέργειας
 19. Προβλήματα αγωγής συναγωγής
 20. Επαγώμενη ελεύθερη συναγωγή
 21. Συντελεστής Διάχυσης και οι μηχανισμοί μεταφοράς μάζας

Ασκήσεις

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Συμμετοχή/quiz/προβλήματα30%
Τελική Εξέταση70%

Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις Διδάσκοντος.
 2. R. Bird, W. Stewart, E. Lightfoot, Transport phenomena, 2nd Ed., Wiley, NY, 2001.
 3. J. Welty, R. Wilson, C. Wixks, Fundamentals of momentum, heat and mass transfer, 2nd ed., Wiley, NY, 1976.
 4. R. S. Brodkey, H. C. Hershey (μετάφραση Κ.Ε. Λαβδάκης), Φαινόμενα Μεταφοράς, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ, 2001.
 5. R. W. Fox, A. T. McDonald, P. J. Pritchard, Introduction to fluid mechanics, 6th ed., Wiley, NY, 2006.