ΕΤΥ-348
Υλικά και Περιβάλλον

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Επιλογής
Εξάμηνο σπουδών
6ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
3
Πιστωτικές μονάδες
5
Προαπαιτούμενα μαθήματα
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
  • Διαλέξεις: 39
  • Μελέτη: 25
  • Εργασία: 50
  • Σύνολο: 114

Διδάσκουσα

Αλεξάνδρα Ξυλούρη
email
axylouri@gmail.com
τηλέφωνο
2810 545119
γραφείο

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Διδασκαλίας
Δευτέρα 15:00-18:00, αιθ. Β2 Χημικού.

Ανακοινώσεις

Ύλη Μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εισαγωγή βασικών εννοιών, των μοριακών-χημικών χαρακτηριστικών των υλικών και πώς σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Θα παρουσιαστεί το σύγχρονο πρόβλημα της χημικής ρύπανσης, σε ποιες βασικές φυσικοχημικές αρχές στηρίζεται, ποιες ειναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ευρέως χρησιμοποιούμενων πολυμερών και θα παρουσιαστούν οι φυσικοχημικές αλληλεπιδράσεις υγρού-στερεού. Για την αντιμετώπιση της ρύπανσης θα παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες χρήσης υλικών και θα προβληματιστούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα καλύπτει σε βασικό επίπεδο τις βασικές κατηγορίες υλικών νανοϋλικά, πολυμερή, δομικά υλικά, καταλύτες, προσροφητικά υλικά σε δύο κατευθύνσεις α) η χρήση-εφαρμογή αυτών των υλικών σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και β) η επίπτωση αυτών των υλικών στο περιβάλλον κατά την παραγωγή τους, χρήση και διάθεση μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους καθώς και της ανακύκλωσής τους.

  1. Κατανόηση των βασικών παραμέτρων της περιβαλλοντικής ρύπανσης.
  2. Κατανόηση της σημασίας της δομής των υλικών σε σχέση με την λειτουργία τους και τις φυσικές τους ιδιότητες.
  3. Εμβάθυνση στην σύνδεση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών εν σχέση με την περιβαλλοντική τους συμπεριφορά.
  4. Εμβάθυνση στην χρήση νέων καινοτόμων υλικών για αντιρρύπανση.

Γενικές ικανότητες

Σημειώσεις Διαλέξεων - Ερωτήσεις - Ασκήσεις

Αξιολόγηση φοιτητών

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με την τελική εξέταση η οποία θα έχει τη μορφή πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, και επίλυση ασκήσεων.

Οι φοιτητές που θα κάνουν παρουσίαση θα έχουν έξτρα ένα βαθμό στην τελική εξέταση. Όσοι δεν παρουσιάσουν θα βαθμολογηθούν με άριστα το 9.

Παρουσιάσεις φοιτητών

ΑΜΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
1119Χημικές ενώσεις και υλικά για την κατασκευή των χαλιών
1090Φετσόλαδο
1540Πλαστικά παιγνίδια
1279Πολυγαλακτικό οξύ
1287Καλλυντικά και τοξικολογία
1593Εφαρµογή Κεραμικών Μεµβρανών σε Θέματα Βιολογικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
1553Το ναυάγιο του πλοίου Αγία Ζώνη
1511Διερεύνηση των Φυσικοχημικών Οικιακών Βιοαποβλήτων για την Παραγωγή Αιθανόλης από Βιομάζα
1508Shielding lotion vs. medical gloves
1718Αμίαντος
1590Φακοί επαφής με PMMA
1583Oil spill in seawater
1513Η βιοσυσσωμάτωση της βαφής στο υποπροϊόν του φυστικιού: μια πράσινη περιβαλλοντική τεχνική προσέγγιση
1735Aerogel άνθρακα
1422Βάκιλλος της Θουριγγίας
1419Χρώμιο στη λεκάνη του Ασωπού
1459Biodegradable thermoplastics
1538Πετρελαιοκηλίδες στη θάλασσα
1394Καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων Exxon Valdez
1521Βαρέα μεταλλα και οι επιδρασεις τους στην υγεια μας

Βιβλιογραφία