Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Εξοικείωση των φοιτητών με την πειραματική πρακτική και με τους κανόνες ασφαλείας κατά την πειραματική διαδικασία. Εξάσκηση των φοιτητών στην χρήση χημικών αντιδραστηρίων, συσκευών και οργάνων ανάλυσης. Θεωρητική και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε διαφορετικές τεχνικές σύνθεσης και τροποποίησης υλικών (οργανικών και ανόργανων) Θεωρητική και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε βασικές τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 11:11:02

Διδάσκων

Προαπαιτούμενο

Εργαστήριο Χημείας

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Εργαστηρίου
Τετάρτη 09:00-15:00 (α΄ τμήμα), Παρασκευή 9:00-15:00 (β’ τμήμα), στο εργαστήριο Υλικών του κτηρίου Χημείας.

Ανακοινώσεις

 • 19/9/2022: Στα Εργαστήρια Χημείας Υλικών ΕΤΥ-225 πρόκειται να απασχοληθουν δύο προπτυχιακοί φοιτητές. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως βοηθοί παρακαλούνται να το δηλώσουν έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στην γραμματεία του Τμήματος.
 • 26/9/2022: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο Χημείας Υλικών θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα teleclass.
 • 26/9/2022: Το πρώτο θεωρητικό μάθημα του Εργαστηρίου Χημείας Υλικών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:00 στην αίθουσα Α-210 του κτηρίου Μαθηματικών. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.
 • 29/9/2022: Η ημερομηνία διεξαγωγής του πρώτου Πειράματος των Εργαστηρίων καθώς και το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων θα ανακοινωθεί σε επόμενη ανακοίνωση.
 • 29/9/2022: Την Παρασκευή 30/9 ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί θεωρητικό μάθημα Εργαστηρίου Χημείας Υλικών.
 • 30/9/2022: Όσοι φοιτητές δεν έχουν δηλώσει ημέρα προτίμησης για το Εργαστήριο Χημείας Υλικών καθώς και συνεργάτη για την ομάδα τους καλούνται να το κάνουν το αργότερο μέχρι τις 2/10 στέλνοντας mail στους διδάσκοντες, αναφέροντας και τυχόν περιορισμό που δεν τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν τη μία από τις δύο εργαστηριακές ημέρες. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας θα οριστικοποιηθούν οι αντίστοιχες λίστες και δεν θα μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση.
 • 5/10/2022: Αναρτήθηκαν στο teleclass του μαθήματος οι ομάδες του Εργαστηρίου λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δήλωσή σας στο θεωρητικό μάθημα και τα mail που στάλθηκαν μέχρι την προθεσμία που είχε ανακοινωθεί. Ενημερωθείτε για την ομάδα σας και το πρόγραμμα των πειραμάτων. Όπως φαίνεται και από το πρόγραμμα τα Εργαστήρια ξεκινούν στις 12 Οκτωβρίου και 14 Οκτωβρίου για τις ομάδες της Τετάρτης και Παρασκευής, αντίστοιχα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Διδασκόμενη ύλη

Υπεραγώγιμο υλικό YBa2Cu3O7
Σύνθεση στερεάς-κατάστασης (solid-state) και έλεγχος της υπεραγωγιμότητας.
Μοριακό κόσκινο Zeolite-X
Υδροθερμική σύνθεση απλού Ζεόλιθου NaX και χαρακτηρισμός του ανόργανου σκελετού με φασματοσκοπία υπερύθρου.
Παρασκευή νανοσωματιδίων CdS
Σύνθεση νανοσωματιδίων CdS. Υπολογισμός της διαμέτρου των σωματιδίων CdS με φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού (UV/vis) και περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) και σύγκριση των φυσικών ιδιοτήτων μεταξύ νανοδομημένου και ανάλογου μακροσκοπικού στερεού.
Σύνθεση των σύμπλοκων ενώσεων [Co(NH3)4CO3]NO3 και [Co(NH3)5Cl]Cl2
Παρασκευή της πρόδρομης ένωσης [Co(NH3)4CO3]NO3 και του συμπλόκου [Co(NH3)5Cl]Cl2.
Κινητική της αντίδρασης υποκατάστασης στη σύμπλοκη ένωση [Co(NH3)5Cl]Cl2
Προσδιορισμός της ταχύτητας αντίδρασης της υποκατάστασης των ιόντων Cl από μόρια H2O στο σύμπλοκο [Co(NH3)5Cl]Cl2 με φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού (UV/vis).
Τροποποίηση πλάγιας αλυσίδας πολυμερούς.
Υδρόλυση πολύ(μεθακρυλικού-t-βουτυλεστέρα). Χαρακτηρισμός με φασματοσκοπία υπερύθρου. Μελέτη της διαλυτότητας των πολυμερών.
Φωτοπολυμερισμός του μεθακρυλικού-3-(τριμέθυλοσιλόξυ)προπυλεστέρα σε επιφάνεια οξειδίου του πυριτίου. Χαρακτηρισμός επιφανειακών ιδιοτήτων.
Συμπύκνωση και φωτοπολυμερισμός μεθακρυλικού–3-(τριμέθυλοσιλόξυ) προπυλεστέρα με υδρόφιλα μονομερή. Μετρήσεις γωνίας επαφής πριν και μετά την τροποποίηση.
Κατώτατη κρίσιμη θερμοκρασία διαλυτοποίησης μακρομορίων.
Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολύ(Ν-ισοκρυλαμιδίου) με την μέθοδο των ελευθέρων ριζών. Προσδιορισμός της κατώτατης κρίσιμης θερμοκρασίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Εξοικείωση των φοιτητών με την πειραματική πρακτική και με τους κανόνες ασφαλείας κατά την πειραματική διαδικασία.
 • Εξάσκηση των φοιτητών στην χρήση χημικών αντιδραστηρίων, συσκευών και οργάνων ανάλυσης.
 • Θεωρητική και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε διαφορετικές τεχνικές σύνθεσης και τροποποίησης υλικών (οργανικών και ανόργανων)
 • Θεωρητική και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε βασικές τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών.

Γενικές ικανότητες

 • Ομαδική εργασία

Κανονισμός και Ασφάλεια στο εργαστήριο

Δείτε τον κανονισμό.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο pdf με τις διαφάνειες του σεμιναρίου ασφαλείας που δίνεται τακτικά από την καθ. κ. Βελώνια.

Αξιολόγηση φοιτητών

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα για το πολύ μία απουσία από τις εργαστηριακές ασκήσεις. Περισσότερες απουσίες της μίας έχουν ως αποτέλεσμα την διακοπή της συμμετοχή του φοιτητή για το υπόλοιπο του εξαμήνου και επομένως παρακολούθηση από την αρχή το επόμενο εξάμηνο. Απουσίες δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν καθ’ οιοδήποτε τρόπο ακόμα και με ιατρική ή νοσοκομειακή γνωμάτευση.

Πριν την έναρξη της εργαστηριακής άσκησης γίνεται μια σύντομη προφορική ή γραπτή εξέταση στο πείραμα της ημέρας. Ο βαθμός της εξέτασης συνυπολογίζεται με το βαθμό της αναφοράς.

Μετά το τέλος της εργαστηριακής άσκησης πρέπει να παραδίδονται αναφορές. Η αναφορά είναι κοινή για όλα τα μέλη την ομάδας και άρα όλα τα μέλη παίρνουν τον ίδιο βαθμό στην αναφορά.

Αναφορές στις οποίες αποδεικνύεται αντιγραφή μηδενίζονται αυτόματα.

Η αναφορά παραδίδεται την επόμενη εργαστηριακή ημέρα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της προθεσμία αυτής επιφέρει ποινή ίση με το 20% του βαθμού της αναφοράς. Για καθυστέρηση μεγαλύτερη της μίας εβδομάδας από την προθεσμία η αναφορά μηδενίζεται.

Ο τελικός βαθμός στο μάθημα προκύπτει από το μέσο όρο του βαθμού των αναφορών και του βαθμού στη γραπτή εξέταση του Εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι ο βαθμός στην γραπτή εξέταση είναι τουλάχιστον πέντε (5,0).

Βιβλιογραφία

 • Murray Zanger, James, R. Mckee, “Small Scale Synthesis, A Laboratory Textobook of Organic Chemistry”, Wm. C. Brown Publishers, 1995.
 • Stanley, R. Sandler, Wolf Karlo, Jo-Anne Bonesteel, Eli M. Pearce, “Polymer Synthesis and Characterization, A Laboratory Manual” Academic Press, California, USA, 1998.
 • Francesco Trotta, Davice Cantamessa, Marco Zanetti, “Journal Of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry”, 37, 83-92, 2000.
 • Gregory S. Girolami, Thomas B. Rauchfuss, Robert J. Angelici, “Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry: A Laboratory Manual”, 3rd ed., University Science Books, Sausalito, USA, 1999.
 • Zvi Szafran, Ronald M. Pike, Mono M. Singh, “Microscale Inorganic Chemistry: A Comprehensive Laboratory Experience”, John Wiley & Sons, New York, 1991.