Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Το μάθημα αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές σε σύγχρονα θέματα της χαλαρής ύλης, και πιο συγκεκριμένα στα οργανικά και πολυμερικά υλικά ιδιαίτερης τεχνολογικής απήχησης στο τομέα της ενέργειας.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:50:16

Διδάσκων

Γλυνός Εμμανουήλ

Email: eglynos@materials.uoc.gr

Τηλ.: +302810394289 or +302810391353

Γραφείο: E.114, κτίριο Μαθηματικών

Ώρες γραφείου:

Ανακοινώσεις

Διδακτέα Ύλη

 • Εισαγωγή-Περιγραφή και ταξινόμηση Οργανικών Αγώγιμων Υλικών (ΟΑΥ)
 • Μηχανισμοί Σύνθεσης και Μακρομοριακής Αρχιτεκτονικής ΟΑΥ
 • Βασικἐς Αρχές Λειτουργίας Οργανικών Φωτοβολταϊκών
 • Οπτικές και Οπτοηλεκτρονικές Ιδιότητες ΟΑΥ
 • Συσχέτιση Δομής –Ιδιοτήτων Νανοδομημένων Ενεργών Υμενίων
 • Οργανικοί Ηλεκτρολύτες
 • Οργανικές Ηλεκτροχημικές Διατάξεις Αποθήκευσης Ενέργειας
 • Μηχανισμοί Λειτουργίας Στερεών Οργανικών Ηλεκτρολυτών σε Μπαταρίες Ιόντων Λιθίου
 • Βασικές Αρχές Λειτουργίας Κυψελίδων Καυσίμου
 • Υβριδικά Νανοϋλικά Συστήματα για Προηγμένες Τεχνολογίες Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές σε σύγχρονα θέματα της χαλαρής ύλης, και πιο συγκεκριμένα στα οργανικά και πολυμερικά υλικά ιδιαίτερης τεχνολογικής απήχησης στο τομέα της ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα θα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές σύνθεσης Οργανικών Αγώγιμων Υλικών (ΟΑΥ), της οπτικοηλεκρονικές τους ιδιότητες και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συσχέτιση δομής-ιδιοτήτων νανοδομημένων ενεργών υλικών για χρήση τους σε: 1) πρωτοποριακές οργανικές ηλιακές κυψελίδες, 2) ηλεκτροχημικές διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας και 3) κυψελίδες καυσίμου. O βασικός άξονας του μαθήματος είναι η μελέτη νέων προηγμένων ενεργειακών υλικών, η κατανόηση των ιδιοτήτων τους στη νανοκλίμακα και πώς αυτές επηρεάζουν/καθορίζουν τις μακροσκοπικές τους ιδιότητες καθώς και η κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας οργανικών διατάξεων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να συνδυάσουν τις υπάρχουσες γνώσεις με αυτές που θα αποκτήσουν στο μάθημα με σκοπό την εμβάθυνση σε σύγχρονα ερευνητικά θέματα της χαλαρής ύλης για τη παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας. Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος θα ζητηθεί από τους φοιτητές, και σε συνεργασία με το διδάσκοντα, να επιλέξουν και να παρουσιάσουν ένα πρόσφατο ερευνητικό άρθρο που η απόδοση τους θα καθορίσει το 25% του βαθμού.

Σημειώσεις

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

 • Παρουσίαση ερευνητικού άρθρου (25%)
 • Τελική εξέταση (75%)

Βιβλιογραφία

 • M. Geoghegan and G. Hadziioannou, Polymer Electronics , Oxford University Press, 2013
 • D. M. Santos, C.A.C Sequeira, Polymer Electrolytes, Elsevier, 2010
 • M. Eikerling and A. Kulikovsky, Polymer Electrolyte Fuel Cells: Physical Principles of Materials and Operation, Taylor & Francis Group, 2015
Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Η
ECTS 5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα