Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Το μάθημα παρέχει μία αναλυτική πρώτη θεώρηση της υπερμοριακής χημείας και των μεθόδων κατασκευής αυτοοργανούμενων (βιο)νανοδομών.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 09:19:57

Διδάσκων

Βελώνια Κέλλυ

Email: velonia@materials.uoc.gr

Τηλ.: +30 2810 39 4036

Γραφείο: Γ.216, κτίριο Χημείας

Ώρες γραφείου:

Προαπαιτούμενο

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα

Ανακοινώσεις

Το eclass του μαθήματος.

Περιγραφή / Περιεχόμενα Μαθήματος

Περιγραφή

Ανάλυση των αρχών που διέπουν την αυθόρμητη και προγραμματισμένη δημιουργία (βιο)νανοδομών. Βασικές αρχές υπερμοριακής χημείας. Εφαρμογή αρχών της υπερμοριακής χημείας στη δημιουργία νανοδομών, παραδείγματα μελετών από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Νέα -υπερμοριακά- (βιο)ϋλικά, εξειδικευμένες εφαρμογές στους τομείς της νανο- και βιο- τεχνολογίας.

Περιεχόμενα

  1. Νανοτεχνολογία: ορισμός, προσεγγίσεις, προοπτικές.
  2. Υπερμοριακή Χημεία: Ορισμός και βασικές αρχές. Αυτοοργάνωση.
  3. Διαμοριακές αλληλεπιδράσεις. Αυτοοργάνωση: Αμφίφιλα μόρια. Πολυμερή, ελικοειδή πολυμερή, υπερμοριακά πολυμερή. Πεπτίδια. Πρωτεΐνες. Ολιγονουκλεοτίδια.

Λέξεις-κλειδιά

Νανοδομές, βιοϋλικά, (Βιο)τεχνολογία, υπερμοριακή χημεία.

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Στοχεύει στην κατανόηση των αρχών της υπερμοριακής χημείας διαμοριακών αλληλεπιδράσεων που καθορίζουν τον σχηματισμό υπερμοριακών δομών. Οι θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις αυτοοργάνωσης συστημάτων host-guest και λειτουργικών υπερμοριακών διατάξεων αναλύονται χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τη Φύση και τη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία. Οι σημαντικότερες προσεγγίσεις σχεδιασμού υπερμοριακών συστημάτων παρουσιάζονται μαζί με τις ιδιότητες και λειτουργίες τους. Μαθησιακοί στόχοι: το μάθημα στοχεύει να παρέχει γνώση των βασικών ορισμών και εννοιών της υπερμοριακής χημείας, επισκόπηση των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων που διέπουν την αυτοοργάνωση και την εφαρμογή της στους ζώντες οργανισμούς και τις συνθετικές νανοδομές και τέλος μία πρώτη θεώρηση των σύγχρονων τάσεων στο σχεδιασμό υπερμοριακών συγκροτημάτων και συσκευών με βάση την επίκαιρη βιβλιογραφία.

Σημειώσεις

Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολογία

Προφορική εργασία 70%
Quizes 15%
Τελική Εξέταση 15%

Εργασίες

Βοηθητικά Συγγράμματα

(είναι διαθέσιμα στη βιβλιοοθήκη του ΠΚ)

  1. “Core Concepts in Supramolecular Chemistry and Nanochemistry”, Jonathan W. Steed, David R. Turner and Karl J. Wallace. John Wiley & Sons, Ltd:  Chichester. 2007.
  2. “Supramolecular chemistry: Concepts and perspectives”, J.-M. Lehn, VCH, Weinheim 1995.
  3. “Application of supramolecular chemistry”, Schneider, H.J., , CRC Press 2012.
Τύπος Επιλογής
Εξάμηνο Ζ
ECTS
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα