Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Headshot of Dimitris Vlassopoulos

Dimitris Vlassopoulos

office
I.E.S.L. Building, Δ-102
telephone
+302810391469
fax
+302810391305
e-mail
dvlasso@iesl.forth.gr, dvlasso@materials.uoc.gr

Research Interests

Short Curriculum Vitae

Extended CV

Selected Recent Publications