Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-225
Εργαστήριο Χημείας Υλικών

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο σπουδών
3ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
6
Πιστωτικές μονάδες
8
Προαπαιτούμενα μαθήματα
ΕΤΥ-124 Εργαστήριο Χημείας
Οργάνωση διδασκαλίας
Φόρτος εργασίας εξαμήνου σε ώρες:
  • Διαλέξεις: 10
  • Εργαστήριο: 32
  • Συγγραφή αναφορών: 50
  • Σύνολο:92

Υπεύθυνος μαθήματος

Μ. Τυλλιανάκης
email
tilman@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394287
γραφείο
B-203, κτήριο Επιστήμης Υπολογιστών
Ώρες γραφείου
Πέμπτη 9-11

Διδάσκων

Μανώλης Στρατάκης
email
mstratakis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394291
γραφείο
Ε-112 Κτήριο Μαθηματικών

Διεξαγωγή μαθήματος

Ώρες Εργαστηρίου
Τετάρτη 09:00-15:00 (α΄ τμήμα), Παρασκευή 11:00-17:00 (β' τμήμα), στο εργαστήριο Υλικών του κτηρίου Χημείας.

Ανακοινώσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Διδασκόμενη ύλη

Υπεραγώγιμο υλικό YBa2Cu3O7
Σύνθεση στερεάς-κατάστασης (solid-state) και έλεγχος της υπεραγωγιμότητας.
Μοριακό κόσκινο Zeolite-X
Υδροθερμική σύνθεση απλού Ζεόλιθου NaX και χαρακτηρισμός του ανόργανου σκελετού με φασματοσκοπία υπερύθρου.
Παρασκευή νανοσωματιδίων CdS
Σύνθεση νανοσωματιδίων CdS. Υπολογισμός της διαμέτρου των σωματιδίων CdS με φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού (UV/vis) και περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) και σύγκριση των φυσικών ιδιοτήτων μεταξύ νανοδομημένου και ανάλογου μακροσκοπικού στερεού.
Σύνθεση των σύμπλοκων ενώσεων [Co(NH3)4CO3]NO3 και [Co(NH3)5Cl]Cl2
Παρασκευή της πρόδρομης ένωσης [Co(NH3)4CO3]NO3 και του συμπλόκου [Co(NH3)5Cl]Cl2.
Κινητική της αντίδρασης υποκατάστασης στη σύμπλοκη ένωση [Co(NH3)5Cl]Cl2
Προσδιορισμός της ταχύτητας αντίδρασης της υποκατάστασης των ιόντων Cl- από μόρια H2O στο σύμπλοκο [Co(NH3)5Cl]Cl2 με φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού (UV/vis).
Τροποποίηση πλάγιας αλυσίδας πολυμερούς.
Υδρόλυση πολύ(μεθακρυλικού-t-βουτυλεστέρα). Χαρακτηρισμός με φασματοσκοπία υπερύθρου. Μελέτη της διαλυτότητας των πολυμερών.
Φωτοπολυμερισμός του μεθακρυλικού-3-(τριμέθυλοσιλόξυ)προπυλεστέρα σε επιφάνεια οξειδίου του πυριτίου. Χαρακτηρισμός επιφανειακών ιδιοτήτων.
Συμπύκνωση και φωτοπολυμερισμός μεθακρυλικού–3-(τριμέθυλοσιλόξυ) προπυλεστέρα με υδρόφιλα μονομερή. Μετρήσεις γωνίας επαφής πριν και μετά την τροποποίηση.
Κατώτατη κρίσιμη θερμοκρασία διαλυτοποίησης μακρομορίων.
Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολύ(Ν-ισοκρυλαμιδίου) με την μέθοδο των ελευθέρων ριζών. Προσδιορισμός της κατώτατης κρίσιμης θερμοκρασίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γενικές ικανότητες

Κανονισμός και Ασφάλεια στο εργαστήριο

Δείτε τον κανονισμό.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο pdf με τις διαφάνειες του σεμιναρίου ασφαλείας που δίνεται τακτικά από την καθ. κ. Βελώνια.

Διαλέξεις

  1. Διάλεξη πρώτη
  2. Διάλεξη δεύτερη
  3. Διάλεξη τρίτη
  4. Διάλεξη τέταρτη

Ασκήσεις

Αξιολόγηση φοιτητών

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα για το πολύ μία απουσία από τις εργαστηριακές ασκήσεις. Περισσότερες απουσίες της μίας έχουν ως αποτέλεσμα την διακοπή της συμμετοχή του φοιτητή για το υπόλοιπο του εξαμήνου και επομένως παρακολούθηση από την αρχή το επόμενο εξάμηνο. Απουσίες δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν καθ’ οιοδήποτε τρόπο ακόμα και με ιατρική ή νοσοκομειακή γνωμάτευση.

Πριν την έναρξη της εργαστηριακής άσκησης γίνεται μια σύντομη προφορική ή γραπτή εξέταση στο πείραμα της ημέρας. Ο βαθμός της εξέτασης συνυπολογίζεται με το βαθμό της αναφοράς.

Μετά το τέλος της εργαστηριακής άσκησης πρέπει να παραδίδονται αναφορές. Η αναφορά είναι κοινή για όλα τα μέλη την ομάδας και άρα όλα τα μέλη παίρνουν τον ίδιο βαθμό στην αναφορά.

Αναφορές στις οποίες αποδεικνύεται αντιγραφή μηδενίζονται αυτόματα.

Η αναφορά παραδίδεται την επόμενη εργαστηριακή ημέρα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της προθεσμία αυτής επιφέρει ποινή ίση με το 20% του βαθμού της αναφοράς. Για καθυστέρηση μεγαλύτερη της μίας εβδομάδας από την προθεσμία η αναφορά μηδενίζεται.

Ο τελικός βαθμός στο μάθημα προκύπτει από το μέσο όρο του βαθμού των αναφορών και του βαθμού στη γραπτή εξέταση του Εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι ο βαθμός στην γραπτή εξέταση είναι τουλάχιστον πέντε (5,0).

Βιβλιογραφία